БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Димитровче (Звездел)

Aster

Описание и отличителни особености на род Димитровче

Многогодишни тревисти растения. Обвивката на кошничките звънеста, съставено от керемидообразно наредени и по краищата си ципести листчета. Периферните цветове езичести, женски или безплодни; по-рядко всичките цветове двуполови. Езичестите цветове синкави или лилави [Стоянов, Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София].

В България естествено разпространени са пет вид, а два вида са интродуцирани.


Списък на видовете от род Димитровче, включени в сайта

Алпийско димитровче - Aster alpinusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net