БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Миск

Jurinea

Описание и отличителни особености на род Миск

Многогодишни тревисти растения. Кошничките средно големи, цилиндрични или полукълбести. Обвивката на кошничките съставена от керемидообразно наредени листчета. Цветното легло покрито с четинки. Всичките цветове еднакви, двуполови, тръбести. Плодовете клиновидни, 4-стенни, с надлъжни ребра и на върха си с къса назъбена коронка и с хвърчилка от нееднакви, ресничести власинки [Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София].

В България са установени 7 вида.

Списък на видовете от род Миск, включени в сайта

Белостъблен миск - Jurinea albicaulis

Мековлакнест миск - Jurinea mollisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2017 BGflora.net