БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Морков

Daucus

Описание и отличителни особености на род Морков

Едногодишни или по-рядко двегодишни растения. Стъблото изправено или приповдигащо се, от основата или най-малко в горната част разклонено, с разперени и най-често насочени надолу твърди четинести власинки, по-рядко почти голо. Листата от 2 до 3 пъти пересто наделени, с цели или нарязани дялове с къси четники, редки власинки или почти голи. Сложните сенници с нееднакво дълги главни лъчи, при плодовете обикновено силно сбити, в основата с обвивка от пересто наделени, по-рядко цели, разперени, насочени нагоре или извити надолу листчета. Сенниците с двуполови цветове, в основата с обвивка от цели или на върха триделни, по-рядко пересто наделени прицветници. Чашката обикновено с добре развити зъбци, по-рядко с едва забележими зъбчета. Венчелистчетата бели, жълтеникави или по-рядко червеникави, обратно широко яйцевидни, на върха с малък изрез и със завит навътре дял; външните на крайните цветове често по-дълги от останалите. Плодовете продълговато елипсовидни, елипсовиднидо яйцевидни, цилиндрични или леко гръбно сплеснати; главните ребра тънки, нишковидни, покрити с реснички или къси шипчета; вторичните ребра с 1 ред, най-често съединени в основата, по-къси, еднакво дълги или до 2 — 3 пъти по-дълги от ширината на мерикарпиите шипове. Секреторните канали по 1 под вторичните ребра и по 2 от вътрешната страна. В България растат 3 вида1.


Списък на видовете от род Морков, включени в сайта

Морков - Daucus carota
Източници на информация

1 Асенов, Ив. 1982. Във: Флора на Народна Република България, том VIII, София.

English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net