БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Бор (Мура)

Pinus

Описание и отличителни особености на род Бор

Дървета с вечнозелени игловидни листа (игли), рядко могат да бъдат и храсти. Листата са разположени на снопчета върху скъсени клонки (брахибласти) в различен брой (по 1, 2, 3, 5 до 7 игли в снопче). Българските видове с по 2 или 5 игли в снопче. Мъжките шишарки са разположени гроздовидно в основата на младите клонки. Състоят се от спирално наредени люсповидни тичинки с по две прашникови торбички. Женските шишарки са разположени по върховете на клонките. Зрелите шишарки се състоят от керемидообразно наредени дървенисти или кожести люспи, които на върха си са обикновено разширени и надебелени, като образуват щитче (апофиза) с различна форма. Семената са крилати, но има и видове с безкрили семена.

В България естествено разпространени са 6 вида. За разпознаването им вижте нашата страница Разпознаване (определяне) на видовете от род Бор (Pinus), които са естествено разпространени в България.


Списък на видовете от род Бор, включени в сайта

Бял бор - Pinus sylvestris

Бял мура - Pinus peuce

Клек - Pinus mugo

Черен бор - Pinus nigra

Черна мура - Pinus heldreichii


Вижте още

Как да разпознаем (различим) ела, смърч, бор?

Дърветата в България

Храстите в България

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в БългарияEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2021 BGflora.net