БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Силивряк

Haberlea

Описание и отличителни особености на род Силивряк

Многогодишни тревисти растения. Листата възмесести, продълговати, събрани в приосновна розетка. Цветоносните стъбла безлистни, в основата на цветна дръжка, с два линейно ланцетни прицветника. Цветовете 1—5, рядко повече, на върха на цветоносните стъбла, неправилни. Чашката дребна, 5-делна; дяловете почти равни на тръбицата. Венчето двуустно; дяловете неравни, горната устна 2-делна, долната 3-делна; тръбицата цилиндрична до фуниевидна, най-малко по-дълга от горната устна. Тичинките 4, включени в тръбицата; стаминодият единичен, дребен; дръжките извити навътре; прашниците двугнездни, яйцевидни, много по-къси от дръжките, сраснали отчасти по два. Яйчникът горен, двугнезден; стълбчето дълго; близалцето конично двуделно. Плодът едногнездна конична, гладка, почти равна на чашката, многосеменна кутийка. Насекомоопрашвани растения; размножават се със семена и вегетативно. Родът съдържа само един вид1.


Списък на видовете от род Силивряк, включени в сайта

Силивряк - Haberlea rhodopensisИзточници на информация

1 Маркова М. 1995. Във: Флора на Република България, том X, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net