БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Геснериеви

Gesneriaceae

Описание и отличителни особености на семейство Геснериеви

Многогодишни тревисти, безстъблени растения. Листата прости, дебели до възмесести, лъскави, елиптично яйцевидни, ромбично яйцевидни, елиптично ромбични, по-рядко елиптични, образуващи приосновна розетка; без прилистници. Цветовете единични или в дребни пазвени сенници, двуполови, неправилни до почти правилни. Чашката обикновено с 4 —5 зъбци. Венчето тръбесто с 4 —5 свободни дяла. Тичинките 4 —5 или едната редуцирана в стаминодии или липсваща или 4 двусилни; прашниците 2 —4. Яйчникът горен или долен, гол, едногнезден, с две париетални плаценти; близалцето просто. Плодът най-често разтваряща се по преградките кутийка, рядко ягода. Семената многобройни, без ендосперм; зародишът малък1.

В България естествено разпространени са 2 рода с 2 вида, и двата вида от семейството са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Геснериеви, включени в Българската флора онлайн

Силивряк - Haberlea


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net