БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Силивряк, Родописки силивряк

Haberlea rhodopensis

Снимки на Силивряк (Haberlea rhodopensis)

Haberlea rhodopensis Haberlea rhodopensis Haberlea rhodopensis Haberlea rhodopensis Haberlea rhodopensis Haberlea rhodopensis Haberlea rhodopensis Haberlea rhodopensis Haberlea rhodopensis Haberlea rhodopensis Haberlea rhodopensis Haberlea rhodopensis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Силивряк, Родописки силивряк, Шап, Хаберлея.


Латинско име

Haberlea rhodopensis Friv. - чете се "хабе́рлеа родопе́нзис"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът e ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона. За защитените от този закон растения е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията"2.


Описание и разпознаване

Силиврякът е многогодишно тревисто растение. Коренището вретеновидно, корените нишковидни. Листата събрани в плътна приосновна розетка, 3-8 см дълги, 2-4 см широки, твърди до месести, обратно яйцевидни до яйцевидно продълговати, на върха слабо заострени до тъпи, в основата постепенно стеснени в плоска, крилата дръжка; едро, кръгло назъбени, отгоре прилегнало влакнести до почти голи, тъмнозелени, слабо лъскави; отдолу, особено по жилките по-гъсто прилегнало четинесто влакнести, светлозелени; по ръба гъсто, повече или по-малко къдраво влакнести. Цветоносните стъбла прости, многобройни, 6-15 см високи, разпръснато влакнести; на върха с 1 до 5 (9) цвята; под цветовете с два прицветника, 5-10 мм дълги, срещуположни, нишковидни, слабо влакнести. Чашката 5-15 мм дълга, дълбоко 5-делна, обикновено почти равна на цветната дръжка; чашката и цветните дръжки разпръснато влакнести. Венчето 15-35 мм дълго, бледосивкавовиолетово, отвътре влакнесто. Кутийката обратно конична, двугнездна, почти равна на чашката. Семената многобройни, продълговати. Цъфти май-юли3.


Местообитание

По силикатни и варовити скални места, най-често в скални пукнатини, предимно в дъбовия и буковия пояс4.


Разпространение в България

Предбалкан (покрай р. Осъм край Ловеч), Средна Стара планина, Средни и Източни Родопи, Тракийска низина (край Перущица, Асеновград, Кричим)5, Източна Средна гора (над село Домлян, Пловдивско)6; от 250 докъм 1400 м надм. височина7.


Общо разпространение

Балкански ендемит - освен в България расте и в планините на Североизточна Гърция8.


Значение

Декоративно и лечебно растение.


Откриване на растението

Силиврякът е описан като нов за науката вид от унгарския ботаник Емерих (Имре) Фривалдски (1799 – 1870) през 1835 г. по растения събрани в Родопите между гр. Асеновград и с. Бачково през 1934 г. В чест на своя учител Карл Хаберле и на планината Родопи Фривалдски е наименувал растението с латинското (научното) име Haberlea rhodopensis9.


Биологични особености

Силиврякът притежава уникалната способност да остава жив много месеци, след като е бил напълно изсушен. Българският ботаник Иван Ганчев е установил, че екземпляри от растението престояли изсушени в хербарии 31 месеца са останали живи и са възстановили своята жизненост след овлажняване. Това природно явление се нарича анабиоза и се среща по-често при лишеи и водорасли и много рядко при цветните растения10.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Маркова М. 1995. Във: Флора на Република България, том X, София.

4 Маркова М. 1995. Пос. източник.

5 Маркова М. 1995. Пос. източник.

6 Станев, Ст. 2006. Звезди гаснат в планината. Изд. "Летера". Пловдив.

7 Маркова М. 1995. Пос. източник.

8 Маркова М. 1995. Пос. източник.

9 Станев, Ст. 2006. Пос. източник.

10 Станев, Ст. 2006. Пос. източник.


Haberlea rhodopensis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net