БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Окситропис

Oxytropis

Описание и отличителни особености на род Окситропис

Многогодишни растения с изправени или възходящи стъбла, често коренищата вдървенели. Листата нечифтоперести, както и стъблата влакнести. Прилистниците в основата си сраснали с листната дръжка, а често и помежду си. Съцветията гъсти, гроздовидни, на дълги дръжки със или без прицветници. Чашката тръбеста с почти еднакви, равни на тръбицата или по-къси зъбци. Венчето виолетово, пурпурно или светложълто. Ладийката, по-рядко и крилцата на върха със зъбче. Тичинките двубратствени. Бобът едно- или двугнезден, разпукващ се по коремния шев, приседнал или на карпофор. Насекомно опрашващи се, размножаващи се със семена1.

В България естествено разпространени са 4 вида.


Списък на видовете от род Окситропис, включени в сайта

Полски окситропис - Oxytropis campestrisИзточници на информация

1 Кожухаров, Ст. 1976. Във: Флора на Народна Република България, том VI, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net