БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Дилянка

Valeriana

Описание и отличителни особености на род Дилянка

Многогодишни тревисти растения. Стъблата изправени, кухи. Листата са срещуположно разположени, прости, тройни или перести. Цветовете събрани в съцветия. Венчето е сраснало, слабо неправилно, 5-делно, розово, бяло или лилаво; тичинките са 3, прикрепени към венчето; стълбчето на плодника с 3-делно близалце.

В България естествено разпространени са шест вида. Няма защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Дилянка, включени в сайта

Грудеста дилянка - Valeriana tuberosa

Дилянка - Valeriana officinalis

Трикрилна дилянка - Valeriana tripterisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2016 BGflora.net