БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Дилянкови

Valerianaceae

Описание и отличителни особености на семейство Дилянкови

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Листата са прости или сложни, разположени са върху стъблото срещуположно и/или при основата му в приосновна розетка. Чашката на цветовете 5-делна. Венчето тръбесто или фуниевидно, 5-делно, тичинките 1 или 3 на брой.

В България естествено разпространени са около 22 вида от 3 рода, 1 вид от семейството е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Дилянкови, включени в Българската флора онлайн

Дилянка - Valeriana


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2016 BGflora.net