БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Метличина

Centaurea

Описание и отличителни особености на род Метличина

Едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения. Листата са последователно разположени. Цветовете събрани в съцветия тип кошнички. В централната част на кошничките са разположени двуполови цветове, а по периферията по-едри, безполови (стерилни) фуниевидни цветове. Обвивката на кошничката е съставена от наредени керемидообразно в редове листчета. Всяко листче завършва на върха си със сух ципест придатък, често ресничест по ръба си, понякога придатъка можа да завършва с бодил. Плодовете са сплеснати, с хвърчилка от няколко реда четинки, рядко с липсваща хвърчилка.

В България естествено разпространени са 70 вида [Асьов и кол., 2006], 17 са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Метличина, включени в сайта

Ахтарова метличина - Centaurea achtarovii

Бодлива метличина - Centaurea calcitrapa

Едноцветна метличина - Centaurea nervosa

Източна метличина - Centaurea orientalis

Кочиева метличина - Centaurea kotschyana

Лъжливопазвена метличина - Centaurea pseudoaxillaris

Манагетова метличина - Centaurea mannagettae

Пясъчна метличина - Centaurea arenaria

Рехава метличина - Centaurea diffusa

Ряповидна метличина - Centaurea napulifera

Синя метличина - Centaurea cyanus

Слънчева метличина - Centaurea solstitialis

Солунска метличина - Centaurea salonitana

Триумфетова метличина - Centaurea triumfettiiEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2017 BGflora.net