БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Лъжливопазвена метличина

Centaurea pseudoaxillaris

Снимки на Лъжливопазвена метличина (Centaurea pseudoaxillaris)

Centaurea pseudoaxillaris Centaurea pseudoaxillaris Centaurea pseudoaxillaris Centaurea pseudoaxillaris

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Лъжливопазвена метличина, Дългогрудеста метличина.


Латинско име

Centaurea pseudoaxillaris Stef. & T. Georg. - чете се "центауреа псевдоаксиларис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона.

В Червена книга на Република България, видът е с категория "критично застрашен"[1]. В същият източник като заплахи за вида са посочени:

"Унищожаване на характерните местообитания – ксеротармните дъбови гори, изключително ниската численост и слабите възобновителни и миграционни възможности на вида. Привързаността към специфичен, застрашен хабитат".


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Корените грудковидно задебелени, дълги до 20 см. Височината на стъблото 15 - 35 см. Листата тясноланцетни, целокрайни. Придатъците на обвивните листчета на кошничката са низбягващи - продължават и по ръба на листчетата. Цъфти през месеците май - юни[2].


Местообитание

Из тревисти места и по периферията на каменисти поляни в разредени дъбови и смесени гори и храсталаци, в равнините и предпланините[3].


Общо разпространение

Български ендемит - разпространен единствено в България.


Бележки

В последно време този вид в специализираната литература се среща с името Cyanus pseudoaxillaris (Stef. & T. Georgiev) Holub.Източници на информация

[1] Светлана Банчева. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Светлана Банчева. 2015. пос. изт.

[4] Светлана Банчева. 2015. пос. изт.


Centaurea pseudoaxillaris in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2017 BGflora.net