БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Ахтарова метличина

Centaurea achtarovii

Снимки на Ахтарова метличина (Centaurea achtarovii)

Centaurea achtarovii Centaurea achtarovii Centaurea achtarovii Centaurea achtarovii Centaurea achtarovii Centaurea achtarovii Centaurea achtarovii

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Ахтарова метличина.


Латинско име

Centaurea achtarovii Urum. - чете се "центауреа ахтаровии". В последно време в литературата се среща и под името Cyanus achtarovii (Urum.) Holub - с това име е поместен и в Червена книга на Република България.

Носи името на българския ботаник Борис Ахтаров /1885-1959/.


Природозащитен статут и заплахи

Ахтаровата метличина е ЗАЩИТЕНА от Закона за биологичното разнообразие[1].

В Червена книга на Народна Република България - том 1, видът е категоризиран като "рядък вид" (при три категории - рядък, застрашен и изчезнал)[2].

В Червения списък на българските висши растения видът е категоризиран като "застрашен" (Endangered)[3].

В Червена книга на Република България, видът е също с категория "застрашен", при възприети в тази книга следните категории на застрашеност: изчезнал, регионално изчезнал, критично застрашен, застрашен и уязвим. В същият източник като заплахи за вида е посочено: "Изграждането на лифтени станции и съоръжения за скитуризъм, ерозията. Привързаността към специфичен хабитат, ниският репродуктивен, възобновителен и миграционен потенциал на вида и ограниченото разпространение". Като необходими мерки за защита се препоръчва: "Мониторинг на състоянието на популациите, при необходимост подпомагане на размножаването in situ и събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово"[4].


Описание и разпознаване

Ахтаровата метличина е многогодишно тревисто растение с късо коренище. Стъблото високо 2–12 (20) cm, неразклонено, изправено, гъсто бяловлакнесто. Листата са обикновено събрани в основата на стъблото в приосновна розетка, широкоелпитично-лопатовидни, целокрайни, рядко пересторазделени; гъсто бяло до сиво напластени от двете страни. Цветните кошнички са единични, широки 3–4 cm. Обвивката широка 10–15 mm. Обвивните листчета триъгълни, с придатъци, низбягващи почти до основата им, завършващи с черен ръб, снабден с многобройни сребристи ресни. Вътрешните цветове са тръбести, синьо-виолетови с пурпурни прашници; външните лъчисти, сини до виолетови. Плодосемката дълга 4–5 mm. Хвърчилката дълга до 0,5 mm[5].


Биология

Цъфти май-юли. Плодоноси август-септември. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена, разпространявани с помощта на мравки[6].


Местообитание

По каменисти поляни към горната граница на гората и в клекови и хвойнови храсталаци в субалпийския пояс, върху варовик. Образува фрагментирани популации от десетки индивиди. Единствено популацията под вр. Ореляк (Южен Пирин) е от няколко стотици индивиди. Поради привързаността на вида към специфичено местообитание, отделните находища са силно изолирани помежду си[7].


Разпространение в България

Пирин. Обикновено между 2200–2600 метра надморска височина, по-рядко расте и по-ниско - достигайки 1700 метра[8].

В Червена книга на НР България е дадено следното разпространение в Пирин: Бански суходол, Малкия Казан, Орелова скала, Кутела, под вр. Вихрен, вр. Баба, вр. Свещник, Баюви дупки[9].

Растенията в сайта са снимани в района на Джамджиевите скали (в околностите на вр. Вихрен) на около 2300 метра надморска височина[10].


Общо разпространение

Расте единствено в България (Пирин) - растението е локален ендемит. Погрешно в миналото е съобщаван, че се среща в Румъния и Република Македония[11].


Бележки

Ахтаровата метличина е описана като нов вид за науката от българския ботаник Иван Урумов (1856-1937) през 1920 г. по материали събрани от него в Пирин през 1915 г.[12].

Ахтаровата метличина е забележителна в много отношения:


Благодарности

Авторът (К. Методиев) благодари на госпожа Светлана Банчева, за указанията дадени от нея относно това къде може да бъде видяна Ахтаровата метличина, благодарение на което успях да намеря и снимам това забележително растение.Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Нинова, Д. 1984. В: Червена книга на НР България, том 1. растения, 1984, Издателство на БАН.

[3] Ana Petrova & Vladimir Vladimirov. 2009. Red List of Bulgarian vascular plants – Phytol. Balcan., 15(1): 63-94.

[4] Светлана Банчева. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[5] Светлана Банчева. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[6] Светлана Банчева. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[7] Светлана Банчева. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[8] Светлана Банчева. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[9] Нинова, Д. 1984. В: Червена книга на НР България, том 1. растения, Издателство на БАН.].

[10] К. Методиев, наблюдение от 2015.

[11] Светлана Банчева. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[12] Мешинев, Т. 1992. В: Атлас на ендемичните растения в България. София.

[13] К. Методиев.


Centaurea achtarovii in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2018 BGflora.net