БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Саркофай

Plumbago

Описание и отличителни особености на род Саркофай

Храсти, полухрасти и многогодишни тревисти растения. Листата последователни, приседнали или на дръжки, прости, цели или в различна степен назъбени, голи или жлезисто влакнести. Цветовете различно обагрени, в основата с 2-3 прицветника, приседнали, събрани във връхни класовидни съцветия. Чашката тръбеста с 5 широки изпъкнали ребра, жлезисто влакнеста, тънко ципеста между тях, завършваща с къси триъгълни зъбчета. Венчето срасналолистно с дълга излизаща над отвора на чашката тръбица с 5 закръглени или плитко врязани дялове. Тичинките свободни, в основата разширени, сраснали с венчето; прашниците продълговато яйцевидни, разпукващи се надлъжно. Стълбчето в долната половина дълго влакнесто, с 5 нишковидни, по вътрешната повърхност жлезисти близалца. Плодът разпукваща се на 5 дяла кутийка1.

В България естествено разпространен e 1 вид.


Списък на видовете от род Саркофай, включени в сайта

Обикновен саркофай - Plumbago europaeaИзточници на информация

1 Анчев, М. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VIII, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net