БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Чадърче

Calystegia

Описание и отличителни особености на род Чадърче

Многогодишни коренищни тревисти растения. Стъблата стелещи се или увивни, с бял млечен сок. Листата последователни, прости, в основата стреловидни или сърцевидни. Цветовете единични, в пазвите на листата. Прицветниците 2, широко яйцевидни или сърцевидни, обикновено припокриващи повече или по-малко чашката. Венчето едро, фуниевидно или тръбесто, голо или влакнесто. Тичинките 5, с разширени в основата дръжки. Яйчникът гол, едногнезден, с 4 семепъпки. Стълбчето единично, по-късо от венчето; близалцата 2, удьлжено яйцевидни. Кутийката сферична или яйцевидна, разпукваща се на 2 дяла. Семената кафяви до черни, голи.[1]

Видовете от род Чадърче се различават от близките родове по прицветниците, които са широко яйцевидни или сърцевидни, обикновено повече или по-малко покриващи чашката, докато при другите прицветниците са ланцетни, линейни или нишковидни, непокриващи чашката.

В България са установени 3 вида. 1 вид е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Чадърче, включени в сайта

Крайморско чадърче - Calystegia soldanella


Източници на информация

[1] Кузманов, Б. 1982. Флора на Народна Република България, том VIIІ, София.English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net