БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Крайморско чадърче

Calystegia soldanella

Снимки на Крайморско чадърче (Calystegia soldanella)

Calystegia soldanella Calystegia soldanella Calystegia soldanella Calystegia soldanella Calystegia soldanella Calystegia soldanella Calystegia soldanella Calystegia soldanella Calystegia soldanella Calystegia soldanella Calystegia soldanella

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Крайморско чадърче.


Латинско име

Calystegia soldanella (L.) R. Br. - чете се "калисте́гиа солдане́ла"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът e ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона2. Съгласно този закон, за Крайморското чадърче е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията".

Включен е в Червена книга на Република България том 1 (растения) с категория "застрашен"3. В същия източник, като заплахи за вида, е записано:

"Унищожаване или влошаване качеството на местообитанията вследствие на строителство и развитието на туризма."


Описание и разпознаване

Крайморско чадърче е многогодишно тревисто растение. Коренището дълго, пълзящо, с подземни разклонения. Стъблото стелещо се, неувивно, тънко, до 50 см дълго, голо, гладко. Листата на 2 — 5 (до 7) см дълги дръжки, бъбрековидни или сърцевидно бъбрековидни, 1,5 — 2,5 см дълги и 1 — 3 см широки, до 2 пъти по-широки, отколкото дълги, възмесести, голи, често дяловете в основата закръглени, цели; по ръба вълновидно назъбени, на върха закръглени до врязани. Цветовете на 2 — 5 см дълги дръжки, значително превишаващи пазвените листа. Прицветниците 1,0 — 1,7 см дълги и 0,8 — 1,2 см широки, яйцевидни до почти кръгли, възмесести, на върха закръглени, слабо припокриващи се, повече или по-малко обхващащи чашката. Чашелистчетата яйцевидно елипсовидни, на върха закръглени до врязани, по-къси до равни на прицветниците, зелени, по ръба ципести, целокрайни. Венчето 3,5 — 5,2 см дълго, фуниевидно, розово до розововиолетово. Тичинките 20 — 30 мм дълги, значително по-къси от венчето, дръжките в основата разширени, голи; прашниците 4 — 6 мм дълги. Плодът е сферична кутийка, късо островърха, 1,5 — 2,0 см в диаметър, гола. Цъфти май-юли4.


Местообитание

Среща се по влажни крайбрежни пясъци. Участва в състава на псамофитната растителност. Образува фрагментирани популации, обикновено с ниска численост. Индивидите са разположени предимно групово5.


Разпространение в България

Черноморско крайбрежие (Ахтопол, Царево, Синеморец, Созопол, Бургас, Поморие, Несебър, устието на р. Камчия, на север до кв. „Галата“, Варна); на морското равнище6.


Общо разпространение

Крайбрежието на Южна и Западна Европа, Средиземноморие, Югозападна Азия, Японо-Китайска област, Северна и Южна Америка, Австралия и Нова Зеландия7.


Украсни качества

Крайморското чадърче е много красиво със своите огромни и красиво обагрени цветове (венчетата му достигат 5 cm дължина). Особено красива е вътрешността на венчетата, която е оцветена в розова багра, засилваща интензивността си с приближаването центъра на венчето, но малко преди да го достигне, внезапно розовото изчезва и се заменя с бяла ивица, а самия център на венчето е с жълт цвят. От бялата ивица излизат 5 бели лъча, пронизващи розовата ивица на венчето образувайки по този начин една петолъчна бяла звезда с жълт център върху розов фон8, както можете да видите на снимка 7. Освен това цветовете излъчват и прятна миризма.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Владимир Владимиров. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

4 Кузманов, Б. 1982. Във: Флора на Народна Република България, том VIIІ, София.

5 Владимир Владимиров. 2015. Пос. източник.

6 Владимир Владимиров. 2015. Пос. източник.

7 Кузманов, Б. 1982. Пос. източник.

8 К. Методиев.


Calystegia soldanella in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net