БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Съсънка

Anemone

Описание и отличителни особености на род Съсънка

Многогодишни тревисти растения с добре развито коренище. Листата длановидно наделени или перести, на дръжки; дяловете наделени, назъбени или целокрайни. Цветовете еднинични или във връхни сенниковидни съцветия, двуполови. Околоцветника венчевиден, от 5-15 бели или различно обагрени листчета. Стъбловите листа са 3, отдалечени от цвета или цветовете, не наподобяващи чашка, повече или по-малко приличащи на приосновните. Тичинките многобройни; нектарници липсват. Цветното легло конусовидно, изпъкнало. Плодникът сложен - съставен от многобройни, късо или дълго влакнести, или голи плодници. Плодът сборен - съставен от много орехчета. Насекомоопрашващи се. Размножават се със семена и вегетативно. [Кузманов, Б. 1970. В: Флора на Народна Република България, том ІV, София].

Латинското име на рода се произнася "анемоне", а българското съсъ̀нка или съ̀сънка. Понякога с името съсънка се наричат и видовете от род Котенце - Pulsatilla. Значението на името Anemone според едни източници идва от гръцки и значи "дъщеря на вятъра", а според други е с произход от семитските езици [Wikipedia].

В България естествено разпространени са 6 вида [Кузманов, 1970].


Списък на видовете от род Съсънка, включени в сайта

Бяла съсънка - Anemone nemorosa

Лютиковидна съсънка - Anemone ranunculoides

Нарцисоцветна съсънка - Anemone narcissifloraEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2021 BGflora.net