БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Бяла съсънка

Anemone nemorosa

Снимки на Бяла съсънка (Anemone nemorosa )

Anemone nemorosa Anemone nemorosa Anemone nemorosa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Бяла съсънка, Съсънка.


Латинско име

Anemone nemorosa L. - чете се "анемоне немороза.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Бялата съсънка е многогодишно тревисто растение. Коренището дълго, цилиндрично, хоризонтално, жълто или кафяво, гладко. Цветоносните стъбла 6-30 cm високи, изправени, голи или разсеяно влакнести. Приосновните листа обикновено единични, на дълги дръжки, цели или 2-3 делни, длановидни; дяловете на къси дръжки или приседнали, тясно или широко яйцевидно елиптични, в основата клиновидни, дълбоко 2-3 делни или разсечени, делчетата назъбени, тревисти, зелени, възголи или прилегнало влакнести, особено по жилките и ръба, по-рядко равномерно влакнести. Стъбловите листа са 3, на дръжки, подобни на приосновните, но по-дребни и дяловете почти приседнали или приседнали (без дръжки), повече или по-малко отдалечени от цветовете. Цветовете 2,5-4 cm в диаметър, единични, бели, розови отвън, по-рядко розови до пурпурни или сини. Околоцветните листчета най-често 6 на брой, по рядко 5,7,8 до 12, 10-15 mm дълги и 8-10 mm широки, венчевидни, удължено яйцевидни, на върха закръглени, постепенно изтънени в къс или дълъг нокът, от двете страни голи. Тичинките многобройни, значително по-къси от околоцветника; прашниците жълти. Плодниците многобройни, късо гъсто влакнести, стълбчето късо, кукесто подвито. Сборните плодове увиснали. Орехчетата 4-4,5 mm дълги, яйцевидни, гъсто късо влакнести. Цъфти март-май[1].


Местообитание

Сенчести гори и храсталаци и влажни тревисти места. Най-често в съобщества на обикновен габър, обикновен бук и смърч в планините[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Предбалкан, Тунджанска хълмиста равнина (Сакар), Витошки район, Знеполски район, Западни гранични планини, Пирин, Рила, Средна гора, Родопи (средна и западна) и Стара Планина (средна и западна)[3].


Общо разпространение

Европа (без крайните южни части), Югозападна Азия и Северна Америка[4].


Значение

Бялата съсънка е отровно[5] и украсно (декоративно) растение с красивите си едри бели цветове, цъфтящи рано напролет в горите.Други народни имена

За същия вид са известни и следните имена от различни краища на България: Бабка, Бапка, Бели кокошки, Белоцветна съсънка, Горско кокиче, Зимна роза, Моминска сълза, Соса, Съсънка[6].


Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Кузманов, Б. 1970. В: Флора на Народна Република България, том ІV, София.

[2] Кузманов, Б. 1970. Пос. източник.

[3] Кузманов, Б. 1970. Пос. източник.

[4] Кузманов, Б. 1970. Пос. източник.

[5] Кузманов, Б. 1970. Пос. източник.

[6] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София.


Anemone nemorosa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2020 BGflora.net