БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Нарцисоцветна съсънка

Anemone narcissiflora

Снимки на Нарцисоцветна съсънка (Anemone narcissiflora)

Anemone narcissiflora Anemone narcissiflora Anemone narcissiflora Anemone narcissiflora Anemone narcissiflora Anemone narcissiflora Anemone narcissiflora Anemone narcissiflora Anemone narcissiflora

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Нарцисоцветна съсънка, Нарцисова съсънка.


Латинско име

Anemone narcissiflora L. - чете се "анемо́не нарцисифло́ра"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът e ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона (с името Нарцисова съсънка)2. За защитените от този закон растения (чл. 40) е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията".


Описание и разпознаване

Нарцисоцветната съсънка е многогодишно тревисто растение. Коренището е късо, дебело, цилиндрично, вертикално, кафяво, гъсто покрито с нишковидни останки от листа. Цветоносните стъбла са изправени, разперено влакнести; високи са от 20 до 40 см, по-рядко може да са до 10 cm или да достигат до 70 cm височина. Приосновните листа многобройни на 10 - 30 (40) см дълги разперено гъсто влакнести дръжки; петурите кръгли, дълбоко длановидно наделени, дяловете веднаж или два пъти триделни; делчетата ланцетно елиптични, целокрайни, на върха притъпени, по ръба и главно по жилките разперено влакнести; стъбловите листа 3, приседнали, събрани в основата на съцветието, повече или по-малко сраснали в основата, дълбоко длановидно наделени; дяловете цели или 2 - 3-делни, делчетата триъгълно ланцетни, целокрайни; тревисти, зелени, разперено влакнести. Цветовете са от 2 до 3 (рядко до 4) см в диаметър, бели, по-рядко отвън розови, на (1) 3 - 4 (12) см дълги разперено влакнести дръжки, събрани от 3 до 8 на брой (рядко по 1 - 2) във връхно просто сенниковидно съцветие. Околоцветните листчета 5 или 6 на брой, 15 - 20 мм дълги и 10 - 15 мм широки, венчевидни, обратно яйцевидни, целокрайни, на върха закръглени, в основата постепенно стеснени в къс нокът, отгоре голи, отдолу (особено в средата) влакнести. Тичинките многобройни, значително по-къси от околоцветника, прашниците жълти. Плодничетата многобройни, голи; стълбчето късо, кукесто подвито. Сборните плодове изправени. Орехчетата 6 - 8 мм дълги и 5 - 6 мм широки, обратно яйцевидни, силно странично сплеснати, по ръба крилати, голи. Цъфти юни-август3.


Местообитание

Из тревисти високопланински и скалисти места, над горската граница, в съобществата на Клек (Pinus montana), и алпийските ливади4.


Разпространение в България

В планините Средна и Западна Стара планина, Витоша, Осоговска, Пирин, Рила, Западни Родопи, от 1800 до 2750 м. надморска височина5.


Общо разпространение

Европа (без островите и най-източните ѝ части), Азия, Северна Америка6.


Украсни качества

Едно от нашите най-красиви растения. Снежнобелите му цветове са едри, но освен това са събрани в съцветия, които пък от своя страна са събрани в една равнина на върха на растението, образувайки естествен букет, както се вижда на снимка 1. Благодарение на това струпване на цветове, цъфтящото растение може да бъде забелязано от десетки метри разстояние7.


Опрашители

При нашите наблюдения, на Витоша цветовете на Нарцисоцветната съсънка се посещаваха от различни видове мухи8.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Кузманов, Б. 1970. Във: Флора на Народна Република България, том IV, София.

4 Кузманов, Б. 1970. Пос. източник.

5 Кузманов, Б. 1970. Пос. източник.

6 Кузманов, Б. 1970. Пос. източник.

7 К. Методиев.

8 К. Методиев - наблюдение от 2021 г.


Anemone narcissiflora in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net