БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Змийска трева

Goniolimon

Описание и отличителни особености на род Змийска трева

Многогодишни тревисти растения. Листата си приосновно разположени, прости, цели, голи. Съцветията метличести, силно вилужно разклонени с крилати клонки. Цветовете са приседнали, в класчета по 1-2 или няколко, в основата с 3 тревисти, по-рядко ципести, цели или наделенн присъцветници. Чашката ципеста, петделна. Венчето петделно с късо сраснали в основата си дялове. Тичинките 5. Стълбчетата 5, с топчести близалца, по което родът се отличава от близкия род Гърлица - Limonium, при който близалцата са нишковидни.

В България естествено разпространени са 4 вида и всички са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Латинското наименование на рода се произнася "гониолимон".


Списък на видовете от род Змийска трева, включени в сайта

Бяла змийска трева - Goniolimon collinumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net