БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Пушица

Eriophorum

Описание и отличителни особености на род Пушица

Многогодишни тревисти растения с пълзящи коренища или образуващи туфи. Цветоносните стъбла триръбести, с тесни листа. Съцветието клас с мпогобройни цветове или николко класа, събрани в сенниковидна метлица. Цветовете двуполови, разположени в пазвите на спирално наредени покривни люспи. Най-долните люспи безплодни. Околоцветните власинки многобройни, рядко 6, силно удължени при плода и значително по-дълги от него, меки, бели, образуващи „пухче". Тичинките 3. Близалцата 3. Плодът триръбест, сплескан1.

В България естествено разпространени са 4 вида.


Списък на видовете от род Пушица, включени в сайта

Влагалищна пушица - Eriophorum vaginatum

Широколистна пушица - Eriophorum latifoliumИзточници на информация

1 Пенев, Ив. 1964. Флора на Народна Република България, том II. София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 - 2022 BGflora.net