БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Растения с бели цветове

Списък на видовете тревисти растения с бели цветове, които си имат свои страници в Българската флора онлайн. Видовете са групирани по семейства, които от своя страна са подредени по азбучен ред.


Бобови /Fabaceae/


Айтоски клин (Astracantha aitosensis)


Теснолистно сграбиче (Astragalus angustifolius)


Скално секирче (Lathyrus saxatilis)


Бяла комунига (Melilotus albus)


Бяла еспарзета (Onobrychis alba)


Рилска детелина (Trifolium orbelicum)


Панонска детелина (Trifolium pannonicum)


Пълзяща детелина (Trifolium repens)


Мечоносен сминдух (Trigonella gladiata)


Брошови /Rubiaceae/


Разнолистно еньовче (Galium anisophyllon)


Лазаркиня (Galium odoratum)


Лъжливоосилесто еньовче (Galium pseudoaristatum)


Родопско еньовче (Galium rhodopaeum)


Водни рози /Nymphaeaceae/


Водна роза (Nymphaea alba)


Върбовкови /Onagraceae/


Едра чаровница (Circaea lutetiana)


Грапаволистни /Boraginaceae/


Полска белоочица (Buglossoides arvensis)


Турско зарасличе (Symphytum ottomanum)


Дебелецови /Crassulaceae/


Почерняваща тлъстига (Sedum atratum)


Лукова тлъстига (Sedum cepaea)


Испанска тлъстига (Sedum hispanicum)


Голяма тлъстига (Sedum maximum)


Жълтеникава тлъстига (Sedum ochroleucum)


Червеникава тлъстига (Sedum rubens)


Стефчова тлъстига (Sedum stefco)


Белоцветен дебелец (Sempervivum leucanthum)


Джулюнови /Trapaceae/


Джулюн (Trapa natans)


Дзукови /Juncaceae/


Храсталачна светлика (Luzula luzuloides)


Дилянкови /Valerianaceae/


Дилянка (Valeriana officinalis)


Трикрилна дилянка (Valeriana tripteris)


Живеничеви /Scrophulariaceae/


Вълнест напръстник (Digitalis lanata)


Малка очанка (Euphrasia minima)


Мащерколистно великденче (Veronica serpyllifolia)


Коприволистно великденче (Veronica urticifolia)


Живовлякови /Plantaginaceae/


Тинтявов живовлек (Plantago gentianoides)


Гигантски живовляк (Plantago maxima)


Игликови /Primulaceae/


Мъхнат оклоп (Androsace villosa)


Звездолен (Asterolinon linum-stellatum)


Камбанкови /Campanulaceae/


Вълнеста камбанка (Campanula lanata)


Каменоломкови /Saxifragaceae/


Росица (Parnassia palustris)


Мъховидна каменоломка (Saxifraga bryoides)


Набраздена каменоломка (Saxifraga exarata)


Дебелецова каменоломка (Saxifraga paniculata)


Пиемонтска каменоломка (Saxifraga pedemontana)


Кръглолистна каменоломка (Saxifraga rotundifolia)


Трипръстна каменоломка (Saxifraga tridactylites)


Карамфилови /Caryophyllaceae/


Двуцветна песъчарка (Arenaria biflora)


Алпийски рожец (Cerastium alpinum)


Банатски рожец (Cerastium banaticum)


Късовенечен рожец (Cerastium brachypetalum)


Тристълбчест рожец (Cerastium cerastoides)


Превъзходен карамфил (Dianthus superbus)


Текирска мишорка (Gypsophila tekirae)


Тройновилужна мишорка (Gypsophila trichotoma)


Увиснала кутявка (Moehringia pendula)


Поревка (Moenchia mantica)


Сапунче (Saponaria officinalis)


Планинска хрущялка (Scleranthus neglectus)


Ресничесто плюскавиче (Silene ciliata)


Черноморско плюскавиче (Silene euxina)


Мехуресто плюскавиче (Silene fabarioides)


Фривалдскиево плюскавиче (Silene frivaldszkyana)


Рьомерово плюскавиче (Silene roemeri)


Мащерколистно плюскавиче (Silene thymifolia)


Обикновено плюскавиче (Silene vulgaris)


Едроцветна звездица (Stellaria holostea)


Врабчови чревца (Stellaria media)


Горска звездица (Stellaria nemorum)


Киселичеви /Oxalidaceae/


Обикновено киселиче (Oxalis acetosella)


Кокичеви /Amaryllidaceae/


Елвезиево кокиче (Galanthus elwesii)


Блатно кокиче (Leucojum aestivum)


Пясъчна лилия (Pancratium maritimum)


Кремови /Liliaceae/


Белезникав лук (Allium albidum)


Капков лук (Allium guttatum)


Кирилов лук (Allium cyrilli)


Чернотичинков лук (Allium melanantherum)


Мускатов лук (Allium moschatum)


Неразклонен венечник (Anthericum liliago)


Разклонен венечник (Anthericum ramosum)


Бърдун (Asphodelus albus)


Родопска мерендера (Merendera rhodopaea)


Гусонев гарвански лук (Ornithogalum gussonei)


Наведен гарвански лук (Ornithogalum nutans)


Миризлива момкова сълза (Polygonatum odoratum)


Кръстоцветни /Brassicaceae/


Скална етионема (Aethionema saxatile)


Лъжичина (Alliaria petiolata)


Права гъшарка (Arabis recta)


Черноморска ауриния (Aurinia uechtritziana)


Кривица (Calepina)


Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)


Балканска горва (Cardamine barbaraeoides)


Родилна трева (Cardaria draba)


Гладница (Erophila verna)


Скална хорнунгия (Hornungia petraea)


Ранна попова лъжичка (Thlaspi praecox)


Лападови /Polygonaceae/


Кървавиче (Bistorta major)


Алпийско горчивче (Polygonum alpinum)


Грудест лапад (Rumex tuberosus)


Ленови /Linaceae/


Теснолистен лен (Linum tenuifolium)


Лугачкови /Dipsacaceae/


Нарязанолистна лугачка (Dipsacus laciniatus)


Сребриста самогризка (Scabiosa argentea)


Балканска самогризка (Scabiosa balcanica)


Триниелистна самогризка (Scabiosa triniifolia)


Лютикови /Ranunculaceae/


Бяла съсънка (Anemone nemorosa)


Обикновен повет (Clematis vitalba)


Водно лютиче (Ranunculus aquatilis)


Назъбенолистно лютиче (Ranunculus crenatus)


Кандилколистно обичниче (Thalictrum aquilegifolium)


Макови /Papaveraceae/


Сливенска лисичина (Corydalis slivenensis)


Муравови /Pyrolaceae/


Едноцветен монезес (Moneses uniflora)

Малка мурава (Pyrola minor)


Орхидеи (Салепови) /Orchidaceae/


Дремников главопрашник (Cephalanthera epipactoides)


Триделна коралка (Corallorhiza trifida)


Фривалдскиева гимнадения (Gymnadenia frivaldii)


Провански салеп (Orchis provincialis)


Пурпурен салеп (Orchis purpurea)


Маймунски салеп (Orchis simia)


Тризъбест салеп (Orchis tridentata)


Редкоцветен салеп (Orchis ustulata)


Зеленоцветна платантера (Platanthera chlorantha)


Белезникав лъжесалеп (Pseudorchis albida)


Есенен спиралник (Spiranthes spiralis)


Пиренови /Ericaceae/


Синя боровинка (Vaccinium uliginosum)


Червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea)


Поветицови /Convolvulaceae/


Полска поветица (Convolvulus arvensis)


Розоцветни /Rosaceae/


Блатен тъжник (Filipendula ulmaria)


Ливадно орехче (Filipendula vulgaris)


Горска ягода (Fragaria vesca)


Ручейно омайниче (Geum rivale)


Скална къпина (Rubus saxatilis)


Росянкови /Droseraceae/


Алдрованда (Aldrovanda vesiculosa)


Санталови /Santalaceae/


Изящна командра (Comandra elegans)


Долинеров ленолист (Thesium dollineri)


Саркофаеви /Plumbaginaceae/


Бяла змийска трева (Goniolimon collinum)


Сенникоцветни /Apiaceae/


Балканска пищялка (Angelica pancicii)


Див керевиз (Anthriscus cerefolium)


Отровен азмацук (Anthriscus caucalis)


Астродаукус (Astrodaucus littoralis)


Ким (Carum carvi)


Замайващ балдаран (Chaerophyllum temulentum)


Бучиниш (Conium maculatum)


Кориандър (Coriandrum sativum)


Морски копър (Crithmum maritimum)


Полски ветрогон (Eryngium campestre)


Приморски ветрогон (Eryngium maritimum)


Сърпец (Falcaria vulgaris)


Мъхнат девисил (Heracleum verticillatum)


Мироидес (Myrrhoides nodosa)


Банатски воден морач (Oenanthe banatica)


Моркововидно срамливче - (Orlaya daucoides)


Едроцветно срамливче (Orlaya grandiflora)


Дебрянка (Sanicula europaea)


Едролистен порезник (Seseli libanotis)


Бодлив порезник (Seseli rigidum)


Сисон (Sison amomum)


Синкава триния (Trinia glauca)


Сложноцветни /Asteraceae/


Скален равнец (Achillea ageratifolia)


Бял равнец (Achillea millefolium)


Планински равнец (Achillea multifida)


Витошки еделвайс (Antennaria dioica)


Високо подрумиче (Anthemis altissima)


Сребролистно подрумиче (Anthemis argyrophylla)


Паричка (Bellis perennis)


Рехава метличина (Centaurea diffusa)


Ряповидна метличина (Centaurea napulifera)


Лайка (Chamomilla recutita)


Свещникова паламида (Cirsium candelabrum)


Градинска паламида (Cirsium oleraceum)


Кръглоглав челядник (Echinops sphaerocephalus)


Алпийско подбелниче (Homogyne alpina)


Маргаритка (Leucanthemum vulgare)


Едролистна вратига (Tanacetum macrophyllum)


Моминска вратига (Tanacetum parthenium)


Тимелееви /Thymelaeaceae/


Маслиноподобно бясно дърво (Daphne oleoides)


Устноцветни /Lamiaceae/


Лаксманово срещниче (Ajuga laxmannii)


Фривалдскиев пчелник (Marrubium friwaldskyanum)


Маточина (Melissa officinalis)


Кошутина (Melittis melissophyllum)


Фривалдскиева микромерия (Micromeria frivaldszkyana)


Риган (Origanum vulgare)


Етиопски конски босилек (Salvia aethiopis)


Сребрист конски босилек (Salvia argentea)


Алпийска превара (Scutellaria alpina)


Едногодишен ранилист (Stachys annua)


Морски ранилист (Stachys maritima)


Планинско подъбиче (Teucrium montanum)


Устрелови /Asclepiadaceae/


Клинавиче (Cionura erecta)


Цинанхум (Cynanchum acutum)


Обикновен устрел (Vincetoxicum hirundinaria)Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!© 2017 - 2020 BGflora.net