БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Растения с бели цветове

Списък на видовете тревисти растения с бели цветове, които си имат свои страници в Българската флора онлайн. Видовете са групирани по семейства, които от своя страна са подредени по азбучен ред.


Бобови /Fabaceae/


Айтоски клин (Astracantha aitosensis)


Теснолистно сграбиче (Astragalus angustifolius)


Нахутово сграбиче (Astragalus cicer)


Сплеснато сграбиче (Astragalus depressus)


Тревисто звездиче (Dorycnium herbaceum)


Скално секирче (Lathyrus saxatilis)


Бяла комунига (Melilotus albus)


Бяла еспарзета (Onobrychis alba)


Плевелна детелина (Trifolium arvense)


Мишелианова детелина (Trifolium michelianum)


Чернееща детелина (Trifolium nigrescens)


Бледожълта детелина (Trifolium ochroleucon)


Рилска детелина (Trifolium orbelicum)


Панонска детелина (Trifolium pannonicum)


Пълзяща детелина (Trifolium repens)


Балканска детелина (Trifolium trichopterum)


Мечоносен сминдух (Trigonella gladiata)


Влакнеста глушина (Vicia hirsuta)


Брошови /Rubiaceae/


Разнолистно еньовче (Galium anisophyllon)


Лепка (Galium aparine)


Лазаркиня (Galium odoratum)


Лъжливоосилесто еньовче (Galium pseudoaristatum)


Родопско еньовче (Galium rhodopaeum)


Водни рози /Nymphaeaceae/


Водна роза (Nymphaea alba)


Върбовкови /Onagraceae/


Едра чаровница (Circaea lutetiana)


Геснериеви /Gesneriaceae/


Силивряк (Haberlea rhodopensis)


Грапаволистни /Boraginaceae/


Полска белоочица (Buglossoides arvensis)


Италианско усойниче (Echium italicum)


Бледо шекерче (Nonea pallens)


Турско зарасличе (Symphytum ottomanum)


Дебелецови /Crassulaceae/


Бяла тлъстига (Sedum album)


Почерняваща тлъстига (Sedum atratum)


Лукова тлъстига (Sedum cepaea)


Туфеста тлъстига (Sedum caespitosum)


Испанска тлъстига (Sedum hispanicum)


Голяма тлъстига (Sedum maximum)


Жълтеникава тлъстига (Sedum ochroleucum)


Червеникава тлъстига (Sedum rubens)


Стефчова тлъстига (Sedum stefco)


Белоцветен дебелец (Sempervivum leucanthum)


Джулюнови /Trapaceae/


Джулюн (Trapa natans)


Дзукови /Juncaceae/


Храсталачна светлика (Luzula luzuloides)


Дилянкови /Valerianaceae/


Дилянка (Valeriana officinalis)


Трикрилна дилянка (Valeriana tripteris)


Живеничеви /Scrophulariaceae/


Вълнест напръстник (Digitalis lanata)


Малка очанка (Euphrasia minima)


Мащерколистно великденче (Veronica serpyllifolia)


Коприволистно великденче (Veronica urticifolia)


Живовлякови /Plantaginaceae/


Тъмен живовлек (Plantago atrata)


Тинтявов живовлек (Plantago gentianoides)


Гигантски живовляк (Plantago maxima)


Игликови /Primulaceae/


Мъхнат оклоп (Androsace villosa)


Звездолен (Asterolinon linum-stellatum)


Камбанкови /Campanulaceae/


Елова камбанка (Campanula abietina)


Вълнеста камбанка (Campanula lanata)


Каменоломкови /Saxifragaceae/


Росица (Parnassia palustris)


Жлезиста каменоломка (Saxifraga adscendens)


Мъховидна каменоломка (Saxifraga bryoides)


Луковична каменоломка (Saxifraga bulbifera)


Набраздена каменоломка (Saxifraga exarata)


Дебелецова каменоломка (Saxifraga paniculata)


Пиемонтска каменоломка (Saxifraga pedemontana)


Кръглолистна каменоломка (Saxifraga rotundifolia)


Шпрунерова каменоломка (Saxifraga spruneri)


Звездеста каменоломка (Saxifraga stellaris)


Трипръстна каменоломка (Saxifraga tridactylites)


Карамфилови /Caryophyllaceae/


Двуцветна песъчарка (Arenaria biflora)


Полегнала песъчарка (Arenaria serpyllifolia)


Алпийски рожец (Cerastium alpinum)


Банатски рожец (Cerastium banaticum)


Късовенечен рожец (Cerastium brachypetalum)


Тристълбчест рожец (Cerastium cerastoides)


Скален карамфил (Dianthus petraeus)


Превъзходен карамфил (Dianthus superbus)


Текирска мишорка (Gypsophila tekirae)


Тройновилужна мишорка (Gypsophila trichotoma)


Весларка (Holosteum umbellatum)


Българска мишовка (Minuartia bulgarica)


Алпийска мишовка (Minuartia recurva)


Пролетна мишовка (Minuartia verna)


Увиснала кутявка (Moehringia pendula)


Поревка (Moenchia mantica)


Мокрица (Myosoton aquaticum)


Сапунче (Saponaria officinalis)


Планинска хрущялка (Scleranthus neglectus)


Ресничесто плюскавиче (Silene ciliata)


Черноморско плюскавиче (Silene euxina)


Мехуресто плюскавиче (Silene fabarioides)


Фривалдскиево плюскавиче (Silene frivaldszkyana)


Лъчево плюскавиче (Silene pusilla)


Рьомерово плюскавиче (Silene roemeri)


Мащерколистно плюскавиче (Silene thymifolia)


Обикновено плюскавиче (Silene vulgaris)


Тревна звездица (Stellaria graminea)


Едроцветна звездица (Stellaria holostea)


Врабчови чревца (Stellaria media)


Горска звездица (Stellaria nemorum)


Картофови /Solanaceae/


Черно куче грозде (Solanum nigrum)


Киселичеви /Oxalidaceae/


Обикновено киселиче (Oxalis acetosella)


Кокичеви /Amaryllidaceae/


Елвезиево кокиче (Galanthus elwesii)


Блатно кокиче (Leucojum aestivum)


Пясъчна лилия (Pancratium maritimum)


Кремови /Liliaceae/


Белезникав лук (Allium albidum)


Капков лук (Allium guttatum)


Кирилов лук (Allium cyrilli)


Чернотичинков лук (Allium melanantherum)


Мускатов лук (Allium moschatum)


Левурда (Allium ursinum)


Победен лук (Allium victorialis)


Неразклонен венечник (Anthericum liliago)


Разклонен венечник (Anthericum ramosum)


Бърдун (Asphodelus albus)


Родопска мерендера (Merendera rhodopaea)


Гусонев гарвански лук (Ornithogalum gussonei)


Наведен гарвански лук (Ornithogalum nutans)


Рилски гарвански лук (Ornithogalum orbelicum)


Кълбоплоден гарвански лук (Ornithogalum sphaerocarpum)


Миризлива момкова сълза (Polygonatum odoratum)


Прешленеста момкова сълза (Polygonatum verticillatum)


Кръстоцветни /Brassicaceae/


Скална етионема (Aethionema saxatile)


Лъжичина (Alliaria petiolata)


Арабидопсис (Arabidopsis thaliana)


Хълмова гъшарка (Arabis collina)


Пиринска гъшарка (Arabis ferdinandi-coburgii)


Права гъшарка (Arabis recta)


Стрелолистна гъшарка (Arabis sagittata)


Черноморска ауриния (Aurinia uechtritziana)


Кривица (Calepina irregularis)


Посевен ленак (Camelina sativa)


Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)


Балканска горва (Cardamine barbaraeoides)


Влакнеста горва (Cardamine hirsuta)


Нежна горва (Cardamine impatiens)


Резедолистна горва (Cardamine resedifolia)


Родилна трева (Cardaria draba)


Стенна рупа (Draba muralis)


Гладница (Erophila verna)


Динарски вечерник (Hesperis dinarica)


Скална хорнунгия (Hornungia petraea)


Вечнозелен иберис (Iberis sempervirens)


Теесдалия (Teesdalia coronopifolia)


Прободенолистна попова лъжичка (Thlaspi perfoliatum)


Ранна попова лъжичка (Thlaspi praecox)


Обикновен козар (Turritis glabra)


Лаваницови /Alismataceae/


Лаваница (Alisma plantago-aquatica)


Лападови /Polygonaceae/


Кървавиче (Bistorta major)


Алпийско горчивче (Polygonum alpinum)


Морска пача трева (Polygonum maritimum)


Грудест лапад (Rumex tuberosus)


Ленови /Linaceae/


Теснолистен лен (Linum tenuifolium)


Лугачкови /Dipsacaceae/


Нарязанолистна лугачка (Dipsacus laciniatus)


Сребриста самогризка (Scabiosa argentea)


Балканска самогризка (Scabiosa balcanica)


Жълтеникава самогризка (Scabiosa ochroleuca)


Триниелистна самогризка (Scabiosa triniifolia)


Лютикови /Ranunculaceae/


Ресник (Actaea spicata)


Нарцисоцветна съсънка (Anemone narcissiflora)


Бяла съсънка (Anemone nemorosa)


Обикновен повет (Clematis vitalba)


Водно лютиче (Ranunculus aquatilis)


Назъбенолистно лютиче (Ranunculus crenatus)


Кандилколистно обичниче (Thalictrum aquilegifolium)


Макови /Papaveraceae/


Сливенска лисичина (Corydalis slivenensis)


Млечкови /Euphorbiaceae/


Петниста млечка (Euphorbia maculata)


Слезови /Malvaceae/


Лечебна ружа (Althaea officinalis)


Муравови /Pyrolaceae/


Едноцветен монезес (Moneses uniflora)


Малка мурава (Pyrola minor)


Орхидеи (Салепови) /Orchidaceae/


Дремников главопрашник (Cephalanthera epipactoides)


Дълголистен главопрашник (Cephalanthera longifolia)


Триделна коралка (Corallorhiza trifida)


Блатен дремник (Epipactis palustris)


Фривалдскиева гимнадения (Gymnadenia frivaldii)


Провански салеп (Orchis provincialis)


Пурпурен салеп (Orchis purpurea)


Маймунски салеп (Orchis simia)


Тризъбест салеп (Orchis tridentata)


Редкоцветен салеп (Orchis ustulata)


Зеленоцветна платантера (Platanthera chlorantha)


Белезникав лъжесалеп (Pseudorchis albida)


Есенен спиралник (Spiranthes spiralis)


Острицови /Cyperaceae/


Широколистна пушица (Eriophorum latifolium)


Влагалищна пушица (Eriophorum vaginatum)


Пиренови /Ericaceae/


Мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi)


Синя боровинка (Vaccinium uliginosum)


Червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea)


Поветицови /Convolvulaceae/


Обикновено чадърче (Calystegia sepium)


Полска поветица (Convolvulus arvensis)


Персийска поветица (Convolvulus persicus)


Розоцветни /Rosaceae/


Сребърник (Dryas octopetala)


Блатен тъжник (Filipendula ulmaria)


Ливадно орехче (Filipendula vulgaris)


Горска ягода (Fragaria vesca)


Ручейно омайниче (Geum rivale)


Скална къпина (Rubus saxatilis)


Росянкови /Droseraceae/


Алдрованда (Aldrovanda vesiculosa)


Кръглолистна росянка (Drosera rotundifolia)


Санталови /Santalaceae/


Изящна командра (Comandra elegans)


Алпийски ленолист (Thesium alpinum)


Долинеров ленолист (Thesium dollineri)


Саркофаеви /Plumbaginaceae/


Бяла змийска трева (Goniolimon collinum)


Сенникоцветни /Apiaceae/


Балканска пищялка (Angelica pancicii)


Див керевиз (Anthriscus cerefolium)


Отровен азмацук (Anthriscus caucalis)


Дъбравен азмацук (Anthriscus nemorosa)


Астродаукус (Astrodaucus littoralis)


Яйцевидно колендро (Bifora testiculata)


Ким (Carum carvi)


Гръцки ким (Carum graecum)


Златист балдаран (Chaerophyllum aureum)


Грудков балдаран (Chaerophyllum bulbosum)


Замайващ балдаран (Chaerophyllum temulentum)


Бучиниш (Conium maculatum)


Кориандър (Coriandrum sativum)


Морски копър (Crithmum maritimum)


Морков (Daucus carota)


Полски ветрогон (Eryngium campestre)


Приморски ветрогон (Eryngium maritimum)


Сърпец (Falcaria vulgaris)


Мъхнат девисил (Heracleum verticillatum)


Хуеция (Huetia cynapioides)


Планински срамник (Laserpitium siler)


Мироидес (Myrrhoides nodosa)


Банатски воден морач (Oenanthe banatica)


Моркововидно срамливче - (Orlaya daucoides)


Едроцветно срамливче (Orlaya grandiflora)


Физоспермум (Physospermum cornubiense)


Каменоломков анасон (Pimpinella saxifraga)


Дебрянка (Sanicula europaea)


Едролистен порезник (Seseli libanotis)


Бодлив порезник (Seseli rigidum)


Сисон (Sison amomum)


Синкава триния (Trinia glauca)


Копъровиден тургениопсис (Turgeniopsis foeniculacea)


Сложноцветни /Asteraceae/


Скален равнец (Achillea ageratifolia)


Езичестолистен равнец (Achillea lingulata)


Бял равнец (Achillea millefolium)


Планински равнец (Achillea multifida)


Витошки еделвайс (Antennaria dioica)


Високо подрумиче (Anthemis altissima)


Сребролистно подрумиче (Anthemis argyrophylla)


Карпатско подрумиче (Anthemis carpatica)


Паричка (Bellis perennis)


Рехава метличина (Centaurea diffusa)


Ряповидна метличина (Centaurea napulifera)


Лайка (Chamomilla recutita)


Свещникова паламида (Cirsium candelabrum)


Градинска паламида (Cirsium oleraceum)


Кръглоглав челядник (Echinops sphaerocephalus)


Алпийско подбелниче (Homogyne alpina)


Еделвайс (Leontopodium alpinum)


Маргаритка (Leucanthemum vulgare)


Кавказка лайкучка (Matricaria caucasica)


Тънколистна лайкучка (Matricaria trichophylla)


Бяла чобанка (Petasites albus)


Едролистна вратига (Tanacetum macrophyllum)


Моминска вратига (Tanacetum parthenium)


Тимелееви /Thymelaeaceae/


Маслиноподобно бясно дърво (Daphne oleoides)


Устноцветни /Lamiaceae/


Лаксманово срещниче (Ajuga laxmannii)


Европейска катушка (Lycopus europaeus)


Фривалдскиев пчелник (Marrubium friwaldskyanum)


Сусерка (Marrubium peregrinum)


Маточина (Melissa officinalis)


Кошутина (Melittis melissophyllum)


Фривалдскиева микромерия (Micromeria frivaldszkyana)


Риган (Origanum vulgare)


Етиопски конски босилек (Salvia aethiopis)


Сребрист конски босилек (Salvia argentea)


Алпийска превара (Scutellaria alpina)


Едногодишен ранилист (Stachys annua)


Морски ранилист (Stachys maritima)


Прав чистец (Stachys recta)


Планинско подъбиче (Teucrium montanum)


Бяло noдъбиче (Teucrium polium)


Устрелови /Asclepiadaceae/


Клинавиче (Cionura erecta)


Цинанхум (Cynanchum acutum)


Обикновен устрел (Vincetoxicum hirundinaria)Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!© 2017 - 2023 BGflora.net