БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пиринска гъшарка

Arabis ferdinandi-coburgii

Снимки на Пиринска гъшарка (Arabis ferdinandi-coburgii)

Arabis ferdinandi-coburgii Arabis ferdinandi-coburgii Arabis ferdinandi-coburgii Arabis ferdinandi-coburgii Arabis ferdinandi-coburgii Arabis ferdinandi-coburgii Arabis ferdinandi-coburgii

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пиринска гъшарка, Фердинандова гъшарка.


Латинско име

Arabis ferdinandi-coburgii Kellerer & Sünd. - чете се "арабис фердинанди-кобурги".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона[1]. Съгласно закона, за защитените растения е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията".

Включен е в Червена книга на Република България том 1 (растения) с категория "застрашен"[2]. В същия източник, като заплахи за вида, е записано:

"Активният планински туризъм и утъпкване от туристи извън означените пътеки са заплаха за популациите и естественото възобновяване на вида. Ерозионните процеси и природните бедствия допринасят за намаляване на заеманата територия."


Описание и разпознаване

Пиринската гъшарка е многогодишно тревисто растение. Стъблата изправени или в основата си слабо приповдигащи се, високи от 6 до 12 cm, тънки, неразклонено, покрити с двуделни и звездовидни власинки, слабо облистени само в долната половина, в основата с напластени остатъци от изсъхнали миналогодишни листа и къси разклонения, завършващи със стерилни листни розетки, без подземни издънки. Приосновните листа 8-12 mm дълги и 1,5-2,5 mm широки, продълговато обратно яйцевидни, тясно продълговати до ланцетни, целокрайни, към основата постепенно стеснени в къса крилата дръжка, събрани в многолиста гъста розетка, от двете страни и по ръба гъсто покрити с двуделни, прилегнали, ориентирани по дължината на листа, почти успоредни помежду си власинки. Стъблените листа са 3-4 на брой, 6-9 mm дълги и 1,5-3,5 mm широки, последователно разположени, без дръжки, целокрайни, ланцетни до яйцевидно ланцетни, към основата стеснени, без ушички, от двете страни и по ръба влакнести, както и приосновните. Съцветието щитовидно гроздовидно. Цветните дръжки дълги 4-6 mm. Цветовете са между 6 и 12 на брой, без прицветници. Чашелистчетата 2,5-3,5 mm дълги, продълговато яйцевидни, изправени, с бяла ципеста ивица по края, голи или с редки власинки; външните в основата ясно торбесто разширени. Венчелистчетата 7-9 mm дълги и 2-3,5 mm широки, най-малко два пъти по-дълги от чашката, продълговато обратно яйцевидни, към основата клиновидно стеснени в дълъг тесен нокът, бели. Шушулките 1,5-2,5 cm дълги и 0,8-1,2 mm широки, линейни, сплескани, отклонени от стъблото. Цъфти юни-август[3].


Местообитание

Среща се по варовити скалисти и каменисти терени (скални поляни, тераси, в скални пукнатини) във високопланинския пояс[4].


Разпространение в България

Северен Пирин - по склоновете на вр. Вихрен, циркусите Голям и Малък Казан, Бански суходол, Баюви дупки, Каменитица, Разложки суходол и рида Голям Средонос; между 2000 и 2800 метра надморска височина[5].


Общо разпространение

Расте единствено в планината Пирин, България - български ендемит[6].


Значение

Красиво растение, което се продава в онлайн магазини като декоративно растение[7].Синоними

Среща се и като Arabis procurrens var. fernandi-coburgi (Kellerer & Sünd) Govaerts[8].


Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Минчо Анчев, Валентина Горанова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[3] Асенов, Ив. 1970. В: Флора на Република България. Том IV. София.

[4] Минчо Анчев, Валентина Горанова. 2015. Пос. източник.

[5] Минчо Анчев, Валентина Горанова. 2015. Пос. източник.

[6] Асенов, Ив. 1970. Пос. източник.

[7] К. Методиев - собствени наблюдения.

[8] http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2646076.


Arabis ferdinandi-coburgii in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net