БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Широколистна пушица

Eriophorum latifolium

Снимки на Широколистна пушица (Eriophorum latifolium)

Eriophorum latifolium Eriophorum latifolium Eriophorum latifolium Eriophorum latifolium Eriophorum latifolium Eriophorum latifolium Eriophorum latifolium Eriophorum latifolium Eriophorum latifolium

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Широколистна пушица


Латинско име

Eriophorum latifolium Hoppe - чете се "ерио́форум латифо́лиум"1. Видовото име latifolium означава "широколистен"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие3.


Описание и разпознаване

Широколистната пушица е многогодишно тревисто растение, с къси коренища, без вкореняващи се издънки. Стъблото тъпо триръбесто, 30-60 см високо. Най-долните листни влагалища кафяви или тъмнокафяви. Листата широко линейни, плоски, отдолу с изпъкнала средна жилка, 3-8 мм широки, постепенно изострени. Класовете 3-12 на брой, яйцевидни или елиптични, 6-10 мм дълги, с нееднакво дълги, цилиндрични или триръбести, грапави, често увиснали дръжки. Покривните люспи продълговато елиптични, късо изострени, ципести, пепелявосиви, в долната си половина белезникави, с една средна жилка, най-долните две плени по-големи. Власинките бели. Плодът обратно яйцевиден, триръбест, 3 мм дълъг, сив. Цъфти април-юли4.


Местообитание

По заблатените и мочурливите места и торфищата във високите планини и полета5.


Разпространение в България

Расте между 900 и 2700 m надморска височина6 във флористичните райони, показани на картата.

Карта показваща естественото разпространение на Широколистната пушица по флористични райони (оцветените в сиво)7:

Eriophorum latifolium


Общо разпространение

Цяла Европа, Кавказ, Сибир, Източна Азия, Мала Азия, Северна Америка8.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Пенев, Ив. 1964. Флора на Народна Република България, том II. София.

5 Пенев, Ив. 1964. Пос. източник.

6 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

7 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

8 Пенев, Ив. 1964. Пос. източник.


Eriophorum latifolium in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 - 2023 BGflora.net