БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Гигантски живовляк

Plantago maxima

Снимки на Гигантски живовляк (Plantago maxima )

Plantago maxima Plantago maxima

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Гигантски живовляк.


Латинско име

Plantago maxima Jacq. - чете се "плантаго максима".


Природозащитен статут и заплахи

Гигантският живовляк е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие. На регионално ниво видът е оценен като "Критично застрашен" (CR) по критериите на IUCN (Tzonev & Karakiev 2007), последната степен на застрашеност преди "Изчезнал". За вида има разработен план за действие. В страната е известно само едно находище на вида - в землището на с. Бучин проход, община Костинброд, област София. Популацията на вида е със сравнително добра численост, но е уязвима тъй като се намира в район с изразено антропогенно влияние – цялата популация на вида е под сенокосен режим. С цел опазването на вида и неговото местообитание е обявена защитена местност "Находище на Гигантски живовляк - с. Бучин проход" в землището на с. Бучин проход, община Костинброд[1].


Описание и разпознаване

Гигантският живовляк е многогодишно тревисто растение. Обикновено образува няколко приосновни листни розетки и масивен корен. Листата са с размери 25–50 Х 5–15 см. Листната петура е широко овална до овално-елиптична, изцяло или неравномерно назъбена, с 9 до 11 жилки, разпръснато влакнеста, повече или по-малко рязко стеснена в дръжка. Листната дръжка по-дълга от петурата. Стъблото е просто, единично или няколко (2–9), изправено, с височина 20–70(90) cm, на върха с единично изправено класовидно съцветие. Съцветието гъсто, с дължина 5–20 см. Прицветниците 2,5–3,5 мм, овално-елиптични, голи. Чашелистчетата 2,5–3,0 мм, повече или по-малко равни, почти свободни, голи, тъмно кафяви с ципест ръб. Венечната тръбица 2,0–2,5 мм дълга, гола. Свободните дялове на венечната тръбица около 2 мм дълги, овално-ланцетни, заострени. Тичинките 10–12 мм дълги. Плодът представлява продълговато-елиптична кутийка, 3 мм дълга, с четири семена с дължина около 2 мм. Цъфти в периода V–VII, плодоноси VII–VIII. Ветроопрашващо се растение. Размножава се със семена[2].


Биология

Вегетационният период на Гигантския живовляк започва през месец април с образуването на приосновна листна розетка. Цветоносното стъбло се развива паралелно с листата. През месец юни растенията вече са напълно развити[3].


Местообитание

Периодично заливани ливади, които са част от природно местообитание "6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion caeruleae)" и природно местообитание "7230 Алкални блата"[4].


Разпространение в България

Единственото находище на вида е в Софийски флористичен район – влажни ливади в землищeтo на селo Бучин проход, община Костинброд, на около 780 m надм. в. За първи път в България видът е установен от Tzonev & Karakiev[5]. Това е най-южното находище на гигантския живовляк в целия му ареал на разпространение[6].


Общо разпространение

Обхваща степните и горско-степните райони на Източна Европа и Западен Сибир, достигайки до европейската част на Русия (Grigoriev 1958; Ball 1976; Schneider-Binder 1978, 1980). За Европа Plantago maxima се посочва за България, Естония (интродуциран), Румъния, Русия, Унгария (Ball 1976; Schneider-Binder 1980; Kuusk & al. 1996; Farkas 1999; Videki & Mate 2003; Tzonev & Karakiev 2007; Alec 2010; Димитров, Русакова 2011)[7].


Значение

Растение с украсни (декоративни) качества[8].Източници на информация

[1] Николай Велев & Владимир Владимиров. 2013. План за действие за опазване на Гигантския живовляк (Plantago maxima Jacq.) в България 2013 - 2022 г.

[2] Велев & Владимиров, 2013 - пос. източник.

[3] Велев & Владимиров, 2013 - пос. източник.

[4] Велев & Владимиров, 2013 - пос. източник.

[5]Tzonev, R. & Karakiev, T. 2007. Plantago maxima (Plantaginaceae): a relict species new for the Bulgarian flora. – Phytol. Balcan., 13(3): 347-350.

[6]Tzonev, R. & Karakiev, 2007 - пос. източник.

[7] Велев & Владимиров, 2013 - пос. източник.

[8] К. Методиев - лично наблюдение.


Plantago maxima in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2017 BGflora.net

ban