БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Тройновилужна мишорка

Gypsophila trichotoma

Снимки на Тройновилужна мишорка (Gypsophila trichotoma)

Gypsophila trichotoma Gypsophila trichotoma Gypsophila trichotoma Gypsophila trichotoma Gypsophila trichotoma Gypsophila trichotoma

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Тройновилужна мишорка.


Латинско име

Gypsophila trichotoma Wend. - чете се "гипсофила трихотома".


Природозащитен статут и заплахи

Тройновилужната мишорка е ЗАЩИТЕНА от Закона за биологичното разнообразие - включена е в приложение № 3 на закона.

В Червена книга на Народна Република България - том 1, видът е категоризиран като "рядък" (при три категории - рядък, застрашен и изчезнал) [Червена книга на НР България том 1. Растения. 1984. Издателство на БАН.].

В Червена книга на Република България, видът е с категория "Застрашен" [Антоанета Петрова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ]. В същият източник като заплахи за вида са посочени:

"Инфраструктурното развитие, промените в хидрологичния режим, туризмът, събирането на съцветията за декорация (района на Варна)".


Описание и разпознаване

Тройновилужната мишорка е многогодишно тревисто растение. Стъблата в основата полегнали, нагоре приповдигащи се, разклонени, дълги 50–100 cm, голи или влакнести. Листата са срещуположни, яйцевидни, дълги 3–7 cm, широки 1–3,5 cm, жлезистовлакнести, с 3–5 жилки, ситно ресничести. Съцветията разклонени рехави метлици с твърди клонки. Цветовете дребни, венчелистчетата 5,5–6 mm дълги, бели, бледорозови, понякога червени. Венчелистчетата са два пъти по-дълги от чашелистчетата. Дръжките на цветовете от 3 до 6 пъти по-дълги от чашката им. Плодът кълбеста кутийка, 3–4 mm в диаметър. Цъфти юли-септември, плодоноси август-ноември. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена.

Източници на информация:


Местообитание

Обитава крайбрежни влажни глинести и песъчливи места, често засолени; среща се и по крайбрежни скали (Калиакра) [Петрова, 2015].


Разпространение в България

Установена е в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие и Североизточна България; от 0 до 100 метра надморска височина [Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание. Българска фондация "Биоразнообразие", София].


Общо разпространение

Югоизточна Европа, Кавказ, Югозападна и Средна Азия, Сибир [Петрова, 2015].Gypsophila trichotoma in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 BGflora.net

banner