БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Бледо шекерче

Nonea pallens

Снимки на Бледо шекерче (Nonea pallens)

Nonea pallens Nonea pallens Nonea pallens Nonea pallens Nonea pallens Nonea pallens Nonea pallens Nonea pallens Nonea pallens Nonea pallens

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Бледо шекерче1, Бледа калугерка2


Латинско име

Nonea pallens Petrovič - чете се "но́неа па́ленс"3. Видовото име "pallens" означава "блед, жълт"4.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие5.


Описание и разпознаване

Бледото шекерче е едногодишно тревисто растение, покрито с четинести и жлезисти власинки. Някои от простите власинки в основата брадавичесто разширени. Стъблата 10-40 см изправени, към върха, по-рядко от основата разклонени, с по-къси от диаметъра власинки. Листата 4-7 см дълги и 1-2 см широки, ланцетни, широко ланцетни до елиптични, заострени, целокрайни; най-долните стъблови в основата стеснени в дръжка, горните стъблови приседнали. Съцветията дълги, рехави, с едри, широко ланцетни прицветници. Чашката при цвета 5-8 мм и при плода 10-15 мм, гъсто жлезисто влакнеста, до средата си разделена; дяловете триъгълно ланцетни, заострени, около 1,5 по-дълги от тръбицата. Венчето 8 мм дълго, тръбесто, към върха слабо разширено; тръбицата в гърлото с влакнести люспи; разширената част 4-5 мм в диаметър, светложълто или бяло, разделена на 1/3-1/4, дяловете обратно яйцевидни. Орехчетата хоризонтални, около 2,5 мм широки и 4 мм дълги, неправилно яйцевидни, по повърхността грапави, наребрени; якичковидният пръстен силно наребрен, неназъбен. Цъфти април-май6.


Местообитание

По сухи тревисти места и край пътищата и като плевел в равнините и предпланините7.


Разпространение в България

Намиран е във флористичните райони Черноморско крайбрежие, Източна Стара планина, Струмска долина, Средни Родопи, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, показани на картата по-долу; от морското равнище до 1000 м надм. в8.

Карта показваща естественото разпространение на Бледото шекерче по флористични райони (оцветените в сиво)9:

Nonea pallens


Общо разпространение

Югоизточна Европа, на изток до Крим10.

Карта на общото разпространение на Бледото шекерче11:

Nonea pallensВижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

2 Кожухаров, Ст. 1989. Флора на Народна Република България, том IX, София.

3 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

4 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

5 Закон за биологичното разнообразие.

6 Кожухаров, Ст. 1989. Флора на Народна Република България, том IX, София.

7 Кожухаров, Ст. 1989. Пос. източник.

8 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

9 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

10 Кожухаров, Ст. 1989. Пос. източник.

11 Nonea pallens Petrovic | Plants of the World Online | Kew Science.


Nonea pallens in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net