БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Алпийски ленолист

Thesium alpinum

Снимки на Алпийски ленолист (Thesium alpinum)

Thesium alpinum Thesium alpinum Thesium alpinum Thesium alpinum Thesium alpinum Thesium alpinum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Алпийски ленолист.


Латинско име

Thesium alpinum L. - чете се "те́зиум алпи́нум"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Алпийският ленолист е многогодишно тревисто растение. Коренът вертикален, без подземни издънки. Стъблата няколко или многобройни, 10-20 (30) см високи, възходящи или изправени, често към върха си или от средата дъговидно извити, прости или по-рядко някои с малобройни разклонения, малко или много кръгли, голи, надлъжно остро набраздени. Листата линейни до линейно елиптични, с една ясна централна жилка, по ръба с тесен, късо назъбен хрущялен ръб, зелени или жълтозелени, плоски, на върха късо заострени или почти затъпени, голи, 5-30 (40) мм дълги и 1-1,5 (2) мм широки. Съцветието гроздовидно, рядко слабо разклонено в основата си. Цветовете единични, на къси дръжки в пазвите на листата или почти приседнали. Прицветниците по-дълги или равни на орехчето, най-често равни на орехчето и околоцветника, взети заедно. Околоцветникът малко или много тръбест, четириделен, най-често равен или до 2-3 пъти по-дълъг от плодника; дяловете в долната част срасли, изправени или слабо завити навътре, равни по дължина на тръбестата част или малко по-дълги. Плодът (орехчето) върху по-къса от него дръжка, сферичен или елипсоиден, 2,5-3,5 мм дълъг, по повърхността с ясно изпъкнали, почти успоредни, по-рядко дихотомично разклонени жилки; разклоненията успоредни на главните жилки. Цъфти юни-юли2.


Местообитание

Планинските и високопланинските тревисти места3.


Разпространение в България

Стара планина, Витоша, Знеполския район (Милевска планина), Западните гранични планини (Осоговска пл.), Пирин, Рила, Западните Родопи, Славянка(?); между 1500 и 2500 метра надморска височина4.


Общо разпространение

Европа, Кавказ, Югозападна Азия (Мала Азия)5.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Кузманов, Б. & Ст. Кожухаров. 1966. В: Флора на Народна Република България. Том ІІІ. София.

3 Кузманов, Б. & Ст. Кожухаров. 1966. Пос. източник.

4 Кузманов, Б. & Ст. Кожухаров. 1966. Пос. източник.

5 Кузманов, Б. & Ст. Кожухаров. 1966. Пос. източник.


Thesium alpinum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net