БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Цинанхум

Cynanchum acutum

Снимки на Цинанхум (Cynanchum acutum)

Cynanchum acutum Cynanchum acutum Cynanchum acutum Cynanchum acutum Cynanchum acutum Cynanchum acutum Cynanchum acutum Cynanchum acutum Cynanchum acutum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Цинанхум, Увивен устрел.


Латинско име

Cynanchum acutum L. - чете се "цинанхум акутум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Цинанхумът е ключов вид за следното природно местообитание - предмет на опазване в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 в България: 2130 "*Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)"[1].


Описание и разпознаване

Цинанхумът е увивен храст (лиана). Стъблата до 3 м дълги, тънки, усукани, кръгли, голи или късо влакнести. Листата яйцевидно сърцевидни, 2—15 см дълги и 1,5-8 (—10,0) см широки. Съцветията странични (външно пазвени) и връхни. Цветните дръжки 5-10 мм дълги, влакнести. Цветовете многобройни, 6—8 (—12) мм в диаметър. Чашката дълбоко наделена, дяловете 2,0—2,5 мм дълги и 0,5—1,0 мм широки, притъпени, бледи или възчервени, влакнести. Венечните дялове 4—5 мм дълги и (1,0—) 1,5 (—2,0) мм широки, линейни или продълговати, розови или бели, по ръба изтъняващи, по-бледи, голи. Дяловете на коронката бели или розови, по-дълги от гиностегиума, външните тясно линейни, вътрешните по-широки и по-къси. Прашниците голи, ципестите придатъци закръглено елипсовидни или широко яйцевидни. Близалцето с 2 къси изпъкнали дяла, петоъгълно. Листовките (плодовете) 5—8 (—15) см дълги и 0,5—1,0 см дебели, линейно вретеновидни, на върха постепенно изтъняващи, често дъговидно извити, късо влакнести до възголи. Семената (5—) 6—7 мм дълги и 2,0—2,5 (—3,5) мм широки, многобройни, пластинчати, с ципест, целокраен или назъбен ръб, яйцевидни, светлокафяви, с хвърчилка от копринести 20—25 (—35) мм дълги власинки. Цъфти (юни) юли-август, плодоноси (август) септември-ноември[2].


Местообитание

По крайбрежните пясъци, в храсталаци и разредени гори, по тревисти места и из смесени дъбови гори, в съобщества с участие на Fraxinus oxycarpa, Carpinus betulus, Ulmus campestris, Alnus glutinosa, Salix alba, Periploca graeca, Smilax excelsa, в низините и предпланините, по крайбрежието на морето и някои вътрешни реки[3].


Разпространение в България

Черноморско крайбрежие, Североизточна Бъгария (с. Алеково, Тервелско; Провадия), Дунавска равнина (край р. Дунав), Струмска долина (край р. Струма и Струмещица, Петричко; Кресненско дефиле), Пирин (Мелнишко), Тракийска низина (край р. Марица, южно от Пазарджик) и Източни Родопи (с. Бориславци, Свиленградско), от морското равнище докъм 300 м надм. в. Посочва се за Североизточна България (Каспичан — Дав., 1904; Шумен и Разград — Урум., 1901), Предбалкан (селата Летница и Александрово, Ловешко — Урум., 1902), Тракийска низина (Стара Загора — Тошев, 1895; Карловско — Стоян. Стеф. Китан., 1967), Средни Родопи (Кричим — Стран., 1921; с. Саладиново — Урум., 1908) и Тунджанска хълмиста равнина (Сливен — Vel., 1898)[4].

Разпространение на Цинанхумът по флористични райони[5]:

Cynanchum acutum


Общо разпространение

Южна Европа, Кавказ, Югозападна и Централна Азия[6].


Значение

Отровно. Подходящо за засаждане по крайбрежни пясъци[7].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. /ред./ 2009. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. Второ, преработено и допълнено издание. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ”.

[2] Кузманов, Б. 1982. В: Флора на Народна Република България. том VIII, София.

[3] Кузманов, Б. 1982. Пос. източник.

[4] Кузманов, Б. 1982. Пос. източник.

[5] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[6] Кузманов, Б. 1982. Пос. източник.

[7] Кузманов, Б. 1982. Пос. източник.


Cynanchum acutum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2020 BGflora.net