БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Устрелови

Asclepiadaceae

Описание и отличителни особености на семейство Устрелови

Храсти, полухрасти с прави или увивни стъбла или многогодишни тревисти растения, често с млечен сок. Листата са прости, обикновено срещуположно разположени, без прилистници. Цветовете правилни, петделни, събрани в странични или връхни полусенниковидни или сенниковидни съцветия. Чашката петлистна, трайна. Венчето правилно, дисковидно или звънесто, опадливо, дяловете сраснали, в пъпките усукани или припокриващи се. Тичинките 5, прикрепени в основата на околоцветника, в основата си с 5 или 10, повече или по-малко сраснали дялове, формиращи единична или двойна коронка; прашниците прави, двугнездни, отварящи се надлъжно или връхно, сраснали в тръбица или пръстен, обикновено обхващащи стълбчето, рядко свободни, често с люсповидни придатъци; поленовите зърна слепени в полинии (обикновено 10 на брой) или тетради, свързани с поленови преносители с лъжичковидна форма с удължен дял, накрая с леплив диск или 2 дяла с крилце. Яйчникът горен, от 2 свободни в долната си част плодолиста, с 2 стълбчета, сраснали в горната част с близълцата, с много семепъпки, прикрепени към коремния шев. Плодът съставен от 2 листовки (често само едната развита). Семената с незначителен ендосперм, с дълга хвърчилка. Насекомоопрашвани с разнообразни морфологични приспособления за осигуряване на механична и етологична изолация, размножават се със семена, предимно анемохорни (разпространявани чрез вятъра) [Кузманов, Б. 1982. Флора на Н. Р. България, том VІII, София].

В България естествено разпространени са 6 вида от 4 рода, Няма защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Устрелови, включени в Българската флора онлайн

Клинавиче - Cionura

Устрел - Vincetoxicum

Цинанхум - Cynanchum


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2016 BGflora.net