БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Хълмова гъшарка

Arabis collina

Снимки на Хълмова гъшарка (Arabis collina)

Arabis collina Arabis collina Arabis collina Arabis collina Arabis collina Arabis collina Arabis collina Arabis collina Arabis collina Arabis collina Arabis collina Arabis collina Arabis collina Arabis collina

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Хълмова гъшарка.


Латинско име

Arabis collina Ten. - чете се "а́рабис коли́на"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона2. Съгласно закона, за защитените растения е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията".

Включен е в Червена книга на Република България том 1 (растения) с категория "застрашен"3. В същия източник, като заплаха за вида, е записано:

"Ограниченото разпространение, ниската численост на популациите, утъпкването от туристи, пашата на животни, горските пожари и сечите са предпоставка за промени в естествените условия на местообитанията и съкращаване на видовия ареал на територията на страната."


Описание и разпознаване

Хълмовата гъшарка е многогодишно тревисто растение с 10−30 cm високи стъбла. Приосновните листа образуват розетка, стъбловите листа приседнали, без ушички, долните широкояйцевидни, горните ланцетни, гъстовлакнести. Съцветията гроздовидни, цветовете сравнително едри, с 8−10 mm дълги бледорозови до почти бели венчелистчета. Плодовете дъговидноизвити голи шушулки. Семената дребни, кафяви, яйцевиднопродълговати с тясно крилце. Цъфти юни – юли4, 5.


Местообитание

Расте по варовити скалисти и каменисти терени, на хумусно-карбонатни и неразвити скелетни почви в иглолистния пояс. Популациите са разкъсани, малочислени, често участват в тревния етаж на формации от Pinus heldreichii заедно с Arabis procurrens, Kernera saxatilis, Micromeria cristata, Achillea ageratifolia, Chondrilla urumoffii и други6.


Разпространение в България

Славянка, Пирин; от (1100) 1300 до около 2000 m надморска височина7.


Общо разпространение

Южна Европа, Средиземноморие8.


Украсни качества

Особено красива е разновидността с наситено розови цветове, която се използва за градинско цвете в алпинеуми9.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Минчо Анчев, Валентина Горановa. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

4 Минчо Анчев, Валентина Горановa. 2015. Пос. източник.

5 К. Методиев - собствени наблюдения.

6 Минчо Анчев, Валентина Горановa. 2015. Пос. източник.

7 Минчо Анчев, Валентина Горановa. 2015. Пос. източник.

8 Минчо Анчев, Валентина Горановa. 2015. Пос. източник.

9 К. Методиев - собствени наблюдения.Arabis collina in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net