БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Сребриста самогризка

Scabiosa argentea

Снимки на Сребриста самогризка (Scabiosa argentea)

Scabiosa argentea Scabiosa argentea Scabiosa argentea Scabiosa argentea Scabiosa argentea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Сребриста самогризка.


Латинско име

Scabiosa argentea L. - чете се "скабиоза аргентеа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Сребристата самогризка е ключов вид за следното природно местообитание - предмет на опазване в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 в България: 2130 "*Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)" [Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. /ред./ 2009. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. Второ, преработено и допълнено издание. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ”].


Описание и разпознаване

Сребристата самогризка е двугодишно или многогодишно тревисто растение. Листата са срещуположно разположени, долните и средните са 1-2 пъти пересто разсечени. Цветовете са събрани в съцветие кошничка. Венчето е петделно, бяло. Периферните цветове са по-едри. Цъфти юни - септември [Узунова, С., Узунов, С. 2008. Растенията в Природен парк "Странджа". Второ, преработено и допълнено издание. Бургас].


Местообитание

Сухи тревисти места, крайбрежни пясъци и дюни [Узунова & Узунов, 2008].


Разпространение в България

Разпространение на Сребристата самогризка по флористични райони:

Scabiosa argentea

От 0 до 1000 метра надморска височина.

Картата и информацията за разпространението в България са според: Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.Scabiosa argentea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 BGflora.net

ban