БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Хуеция

Huetia cynapioides

Снимки на Хуеция (Huetia cynapioides)

Huetia cynapioides Huetia cynapioides Huetia cynapioides Huetia cynapioides Huetia cynapioides Huetia cynapioides Huetia cynapioides Huetia cynapioides Huetia cynapioides

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Хуеция, Обикновена хуеция.


Латинско име

Huetia cynapioides (Guss.) P. W. Ball - чете се "хуе́ция цинапио́идес"1.

Видовото име cynapioides на латински буквално означава "подобен на кучешка целина"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Участва като характеризиращ вид в състава на две природни местообитания, включени в Червена книга на Република България, том 3: "Тракийски смесени термофилни дъбови гори"3 и "Гори от източен чинар (Platanus orientalis)"4.


Описание и разпознаване

Хуецията е многогодишно тревисто растение със сферична или заоблено яйцевидна, чернокафява до сивокафява грудка, с диаметър 8 — 10 мм. Стъблото 30 — 50 (до 75) см високо, 2 — 3 мм дебело, единично. Съцветието е сложен сенник. Главните му лъчи 6 — 15 на брой, 2 — 4 см дълги, в основата без обвивка или много рядко с 1 — 2 листчета; сенниците многоцветии, 1 — 1,5 см в диаметър, прицветниците тясно линейно ланцетни, на върха дълго шиловидно заострени, голи, дълги колкото цветните дръжки. Плодовете 3 — 6 мм дълги, с 3 — 4 мм дълги дръжки, голи, когато са узрели са чернокафяви; стилоподиумът коничен, удължен в почти хоризонтално разперени стълбчета; мерикарпиите в напречно сечение петоъгълни с 5 гладки, неназъбени главни ребра и с широки елипсовидни канали по средата на стените. Плодните дръжки на върха с пръстен от бели четинки (зъбчета). Цъфти юни-юли5, 6.


Местообитание

Според литературните източници, видът расте "Из ливади и каменисти поляни в планинския пояс"7, но сниманите тук растения растяха в дъбова гора, съставена от Благун и Цер8. Че това местообитание е обичайно за вида се потвърждава и от това, че видът е характеризиращ за цитираните по-горе две горски местообитания - включени в Червената книга.


Разпространение в България

Западна Стара планина (Чипровска планина, Петрохан, Тодорини кукли, Врачанска планина), Софийски район (Люлин, Бучино), Знеполски район (Трънско — планина Кървави камък), Беласица и Славянка, до 1800 м надм. височина9. Показаните тук растения са от ново находище, спрямо описаните в този и другите ни познати източници, а имено край село Оборище, община Панагюрище, област Пазарджик, флористичен район Западна Средна гора, надморска височина около 600 m10.


Общо разпространение

Балкански полуостров (Албания, Гърция, страните от бивша Югославия) и Централна и Южна Италия11.


Синоними

Видът в различни източници се среща и под имената (синонимите): Biasolettia cynapioides (Guss.) Drude, Geocaryum cynapioides (Guss.) Engstrand, Biasolettia tuberosa (Guss.) Engstrand и др.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Росен Цонев, Георги Гогушев, Петър Желев. 2015. Природно местообитание Тракийски смесени термофилни дъбови гори В: Червена книга на Република България, том 3 - природни местообитания.

4 Георги Гогушев. 2015. Природно местообитание Гори от източен чинар (Platanus orientalis) В: Червена книга на Република България, том 3 - природни местообитания.

5 Асенов Ив. 1982. Във: Флора на Република България, том VIII, София.

6 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

7 Асенов Ив. 1982. Пос. източник.

8 К. Методиев - наблюдения от 2019 и 2021 г.

9 Асенов Ив. 1982. Пос. източник.

10 К. Методиев - наблюдения от 2019 и 2021 г.

11 Асенов Ив. 1982. Пос. източник.Huetia cynapioides in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net