БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Бяла змийска трева

Goniolimon collinum

Снимки на Бяла змийска трева (Goniolimon collinum)

Goniolimon collinum Goniolimon collinum Goniolimon collinum Goniolimon collinum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Бяла змийска трева.


Латинско име

Goniolimon collinum (Griseb.) Boiss. - чете се "гониолимон колинум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН - включен е в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Заплаха за съществуването на вида е унищожаването на местообитанията му и късането му за букети.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Височината на стъблото 10-25 см. Клонките на съцветието тяснокрилати. Тръбицата на чашката неокосмена. Венчето бяло. Цъфти през месеците юни - юли[1].


Местообитание

Сухи тревисти и каменисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните фитогеографски райони: Дунавска равнина, Североизточна България, Стара планина (средна и източна), Тунджанска хълмиста равнина, Странджа, Черноморско крайбрежие, Тракийска низина, Източни Родопи, Долината на Струма, Знеполски район. От 0 до 500 м. надморска височина[3].


Общо разпространение

Югоизточна Европа - България, Румъния, Гърция и Турция; Мала Азия.


Значение

Декоративно растение.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Goniolimon collinum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net