БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Звездолен

Asterolinon linum-stellatum

Снимки на Звездолен (Asterolinon linum-stellatum)

Asterolinon linum-stellatum Asterolinon linum-stellatum Asterolinon linum-stellatum Asterolinon linum-stellatum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Звездолен.


Латинско име

Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby - чете се "астеролинон линум-стелатум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Включен е в Червена книга на НРБ с категория "рядък", а в Червена книга на Република България (2015 г.) е с категория "застрашен".


Описание и разпознаване

Дребно едногодишно тревисто растение високо от 2 до 10 cm. Листата са разположени срещуположно, ланцетни. Цъфти през месеците март - май[1].


Местообитание

Сухи, тревисти места и храсталаци[2].


Разпространение в България

Видът е установен в следните фитогеографски райони: Струмска долина, Пирин (юг), Родопи (източни и средни), Тракийска низина и Тунджанска хълмиста равнина[3].


Общо разпространение

Средиземноморието.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

Asterolinon linum-stellatum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net