БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Сенникова весларка

Holosteum umbellatum

Снимки на Сенникова весларка (Holosteum umbellatum)

Holosteum umbellatum Holosteum umbellatum Holosteum umbellatum Holosteum umbellatum Holosteum umbellatum Holosteum umbellatum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Сенникова весларка, Весларка


Латинско име

Holosteum umbellatum L. - чете се "холо́стеум умбела́тум"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие2.


Описание и разпознаване

Сенниковата весларка е едногодишно тревисто растение. Стъблото 3-30 (35) см високо, най-често от основата силно разклонено или единично, изправено, приповдигащо се или полегнало. Междувъзлията гладки или надлъжно набраздени, в основата на стъблото най-често голи, горните покрити с жлезисти власинки, лепкави. Приосновните листа събрани в розетка, 10-30 мм дълги, продълговато обратно яйцевидни или продълговато линейни, към основата постепенно стеснени в крилата листна дръжка; стъбловите листа обикновено 2-3 двойки, срещуположни, приседнали, без прилистници, в основата сраснали помежду си, продълговати, ланцетни или елиптични, по-рядко почти яйцевидни, 6-35 мм дълги и 2-10 мм широки; всички листа целокрайни, на върха заострени или закръглени, голи или по края жлезисто ресничести, рядко влакнести. Съцветието връхно, сенниковидно, от 3-12 (15) цвята. Прицветниците 1-2 мм дълги, ципести по края, голи. Цветните дръжки голи или жлезисто влакнести, неравни помежду си, 8-30 (40) мм дълги, след прецъфтяването извити, насочени надолу, при узряването на плодовете отново изправени. Чашелистчетата 5, свободни, зелени, с тесен, бял или виолетов ципест край, елиптично ланцетни или ланцетни, остри, голи или покрити с жлезисти власинки, 3-5 мм дълги и 1,5-2 мм широки. Венчелистчетата 5, обратно яйцевидни или продълговато елиптични, към основата стеснени клиновидно, по ръба с нежни реснички, на върха неравномерно назъбени, бели или по-рядко бледорозови, почти равни с чашката или по-дълги от нея. Тичинките 3 (5), по-къси от венчелистчетата. Стълбчетата 3 (4-5). Кутийката продълговато яйцевидна до почти цилиндрична, многосеменна, 1/3-2 пъти по-дълга от чашката, на върха разпукваща се на 6 дяла, със завити навън зъбчета. Семената оранжевокафяви, 0,8-1,1 мм дълги и 0,5-0,8 мм широки, продълговато щитовидни, изцяло покрити с дребни звездовидни брадавички, наредени в правилни редици. Клейстогамно. Цъфти февруари-април3.


Местообитание

По сухи тревисти места, из храсталаци, край пътища, рудерализирани пасища, горски поляни, като масов плевел в зимните житни култури и др., най-често на песъчливи почви4.


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище докъм 1100 м надм. височина5.


Общо разпространение

Западна, Централна (на север до Южна Швеция и Англия), Източна и Южна Европа, Средиземноморието, Северна Африка, Югозападна и Централна Азия, Индо-Хималайска област6.


Значение

Плевелно растение7.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Асенов, И. 1966. В: Флора на Народна Република България, том III, София.

4 Асенов, И. 1966. Пос. източник.

5 Асенов, И. 1966. Пос. източник.

6 Асенов, И. 1966. Пос. източник.

7 Асенов, И. 1966. Пос. източник.


Holosteum umbellatum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net