БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Сплеснато сграбиче

Astragalus depressus

Снимки на Сплеснато сграбиче (Astragalus depressus)

Astragalus depressus Astragalus depressus Astragalus depressus Astragalus depressus Astragalus depressus Astragalus depressus Astragalus depressus Astragalus depressus Astragalus depressus Astragalus depressus Astragalus depressus Astragalus depressus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Сплеснато сграбиче, Сплеснат клин.


Латинско име

Astragalus depressus L. - чете се "астра́галус депре́сус"1. Видовото име depressus означава "сплеснат"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие3.


Описание и разпознаване

Сплеснатото сграбиче е многогодишно тревисто растение. Коренищата къси вдървенели, многоглавести, покрити с люспи и силно разклонени корени. Стъблата полегнали, до 10 см дълги, силно разклонени, с раздвоени или почти прости, когато са сухи прилегнали бели власинки. Листата 4-20 (30) см дълги, нечифтоперести, с 1-6 см дълги дръжки, бяло влакнести. Листчетата (9) 10-14 (15) двойки, 4-13 мм дълги, 2-7 мм широки, с дръжчици, продълговато обратно яйцевидни до обратно сърцевидни, на върха отсечени или повече или по-малко врязани, отгоре голи, отдолу с неразклонени бели власинки. Съцветията продълговати 6-14-цветни гроздове с 1,5-3 см дълги дръжки, по-къси от съседните листа. Цветовете около 1 см дълги, увиснали. Чашката 4-6 мм дълга, широко звънеста, ципеста; зъбците ланцетни, равни на 2/3 от дължината на тръбицата, при боба запазена. Венчето 10-12 мм дълго, двуцветно белезникаво синкавопурпурно. Флагчето яйцевидно до елиптично, на върха врязано, до 2 пъти по-дълго от чашката и много по-дълго от крилцата и ладийката. Бобът (8) 10-24 мм дълъг и 2-3,5 мм широк, линейно ланцетен, прав, на върха с права или кукесто извита човка; дяловете слабо лодковидни, с фино мрежесто жилкуване, в младо състояние прилегнало влакнести или почти голи, жълтокафяви, гладки, двугнездни. Семената многобройни, бъбрековидни, до 2 мм дълги, гладки, кафяви. Цъфти май-юли4.


Местообитание

По слънчеви, сухи, каменисти варовити терени, предимно в предпланините и планините5.


Разпространение в България

В следните флористични райони: Западни и Средни Родопи, Стара планина, Знеполски район, Западни гранични планини, Витошки, Славянка, Пирин, Средна гора, Черноморско крайбрежие (северно), от 0 до 1800 метра надморска височина6.


Общо разпространение

Южна Европа (на север до Североизточна Швейцария), Югозападна Азия (Мала Азия)7.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Вълев С. 1966. Във: Флора на Народна Република България, том VI, София.

5 Вълев С. 1966. Пос. източник.

6 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

7 Вълев С. 1966. Пос. източник.


Astragalus depressus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net