БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дремников главопрашник

Cephalanthera epipactoides

Снимки на Дремников главопрашник (Cephalanthera epipactoides)

Cephalanthera epipactoides Cephalanthera epipactoides Cephalanthera epipactoides Cephalanthera epipactoides Cephalanthera epipactoides Cephalanthera epipactoides Cephalanthera epipactoides Cephalanthera epipactoides

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Дремников главопрашник.


Латинско име

Cephalanthera epipactoides Fischer & C. A. Meyer. - чете се "цефалантера епипактоидес".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона[1]. Съгласно закона, за Дремниковия главопрашник е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията".

Включен е в Червена книга на Република България том 1 (растения) с категория "критично застрашен"[2]. В същия източник, като заплахи за вида, е записано:

"Изоставянето на територията, водещо до прекомерно обрастване, нерегулираната паша в сезона на цъфтеж и плодоносене (видът се изпасва напълно при преминаване на стада) и голямата суша в отделни години."


Описание и разпознаване

Дремниковият главопрашник е многогодишно тревисто коренищно растение. Развива 1–3 (10) стъбла, до 35 (45) cm високи, с 1–5 листа. Листата широколанцетни, дълги 2–5 cm. Съцветията до 2/3 от дължината на стъблото, с 10–30 (50) цвята. Цветовете бели с 3-4 mm дълга шпора. Външните околоцветни листчета са дълги от 2,6 до 3,6 cm, вътрешните от 1,8 до 2,8 cm. Плодът кутийка. Цъфти май (юни), плодоноси юли. Въпреки че има зелени листа, тази орхидея има поведение на сапрофитен вид, като надземно в отделните години се развиват само цъфтящи индивиди. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена и вегетативно (рядко)[3][4].


Местообитание

Видът се среща в широколистни и хвойнови храсталаци, в нискостъблени широколистни гори и по окрайнините им, както и в ксеротермните тревни съобщества между горските и храстови участъци. Популацията в местн. "Ликана" (южно от Ивайловград) е със значителни изменения на числеността – в отделни години се развиват между 100 и 500 индивида[5].


Разпространение в България

Източни Родопи – местн. "Ликана" южно от Ивайловград. Еднократно събиран и на хълма "Дупката" до Ивайловград, но там е изчезнал. Расте до 350 m надморска височина[6].


Общо разпространение

България, Гърция, Турция[7] и Русия (Черноморското крайбрежие)[8].


Украсни качества

Много красива орхидея поради едрите си бели цветове, събрани в плътни многоцветни съцветия[9].Благодарности

Авторът (К. Методиев) благодари на Владимир Трифонов - главен експерт в РИОСВ-Хасково, с чиято помощ бяха направени снимките на Дремниковия главопрашник.


Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Антоанета Петрова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[3] Антоанета Петрова. 2015. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[5] Антоанета Петрова. 2015. Пос. източник.

[6] Антоанета Петрова. 2015. Пос. източник.

[7] Антоанета Петрова. 2015. Пос. източник.

[8] Alexander Fateryga, Anton Popovich, Valentina Fateryga, Karel Kreutz. 2020. Cephalanthera epipactoides (Orchidaceae) in Russia. Nature Conservation Research. Заповедная наука 2020. 5 (Suppl.1).

[9] К. Методиев.


Cephalanthera epipactoides in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net