БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Планински срамник

Laserpitium siler

Снимки на Планински срамник (Laserpitium siler)

Laserpitium siler Laserpitium siler Laserpitium siler Laserpitium siler Laserpitium siler Laserpitium siler Laserpitium siler Laserpitium siler Laserpitium siler Laserpitium siler Laserpitium siler Laserpitium siler Laserpitium siler Laserpitium siler Laserpitium siler Laserpitium siler

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Планински срамник1, Планински лазерпициум2, Загърличев срамник3.


Латинско име

Laserpitium siler L. - чете се "лазерпи́циум си́лер"4. Видовото име siler означава "речна върба", според Вергилий и Плиний5.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Планинският срамник е многогодишно тревисто растение. Най-отличителният белег на вида е, че листните му дялове са целокрайни, докато при другите видове от рода са назъбени или пересто наделени. Следва подробното описание:

Коренището цилиндрично, дебело, почти вертикално, в горната част покрито с изобилни влакнести остатъци от миналогодишни листа. Стъблото 30-100 (-180) см високо, цилиндрично, плътно, набраздено, голо, неразклонено или в горната част разклонено. Листата широко триъгълни, от 2 до 4 пъти пересто наделени, голи, долните с дълги, слабо странично сплеснати дръжки, горните приседнали на силно мехуресто подути стъблообхващащи влагалища; дяловете им от 1,5 до 7 см дълги и 3-25 мм широки, линейно ланцетни, линейно продълговати, ланцетни, елипсовидни, продълговато яйцевидни до яйцевидни, кожести, към основата клиновидно стеснени в къси дръжки, по края с тесен хрущялен ръб, гладки, целокрайни, на върха късо, хрущялно заострени, с ясно изпъкнала белезникава средна жилка; мрежата от фини жилки загражда участъци с удължена форма, успоредни на главните странични жилки. Сложните сенници след прецъфтяване 10-25 см в диаметър; главните лъчи са 20-30 (до 50) на брой, почти еднакво дълги, от вътрешната страна особено в горната част фино грапави, в основата с обвивка от многобройни ланцетни до триъгълно ланцетни, по края ципести, на върха заострени голи листчета, разперени или прилегнали към лъчите, по-рядко насочени надолу. Сенниците многоцветии; прицветниците многобройни, ланцетни, по края широко бяло ципести, в основата почти сраснали, насочени нагоре, голи, много по-къси от цветните дръжки. Чашката с къси, остри, триъгълно ланцетни зъбчета. Венчелистчетата бели, широко обратно яйцевидни, на върха изрязани и в изреза със завит навътре остър дял, в основата с къс нокът, голи, всички почти еднакво дълги. Плодовете 6-12 мм дълги, 2-3 мм широки, продълговати, на върха изведнъж стеснени; крилата на междинните ребра 0,5-1 мм широки, вълновидни, страничните малко по-широки от гръбните; мерикарпиите в напречен пререз полукръгли с ясно очертани, триъгълни вторични ребра и тясно ципести крила. Цъфти юни-август6.


Местообитание и екологични особености

Сухи стръмни скалисти склонове, в разредени гори и храсталаци, по тревисти и каменисти места, предимно в планинския пояс на варовит терен7.


Разпространение в България

Стара планина, Знеполски район (Чепан, Голо бърдо, Мечка планина), Славянка, Пирин, Западна (Лозенска планина) и Източна Средна гора, Софийски район и Средни Родопи, от 1000 до 18008, 9.


Общо разпространение

Южна Европа и южните части на Централна Европа (Испания, Франция, Италия, Швейцария, Германия, Австрия, страните от бивша Югославия, Албания и Гърция)10.


Значение

Плодовете съдържат етерично масло с подобна на кимиона миризма11.


Таксономични бележки

В България видът се разделя на два подвида: Laserpitium siler ssp. laeve (Hal.) Hartweg с главни лъчи дълги от 6 до 10 cm и Laserpitium siler ssp. garganicum (Ten.) Arcangeli с дължина на главните лъчи 3-6 cm12. Според POWO последният подвид е отделен вид с името Siler garganicum (Ten.) Thell13.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

1 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив

2 Асенов, Ив. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VIII, София.

3 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

4 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

5 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

6 Асенов, Ив. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VIII, София.

7 Асенов, Ив. 1982. Пос. източник.

8 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

9 Асенов, Ив. 1982. Пос. източник.

10 Асенов, Ив. 1982. Пос. източник.

11 Асенов, Ив. 1982. Пос. източник.

12 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

13 Siler garganicum (Ten.) Thell. | Plants of the World Online | Kew Science.


Laserpitium siler in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net