БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Тъмен живовлек

Plantago atrata

Снимки на Тъмен живовлек (Plantago atrata)

Plantago atrata Plantago atrata Plantago atrata Plantago atrata Plantago atrata Plantago atrata Plantago atrata Plantago atrata Plantago atrata Plantago atrata Plantago atrata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Тъмен живовлек1.


Латинско име

Plantago atrata Hoppe - чете се "планта́го атра́та"2. Видовото име atrata означава "почерняващ"3.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие4.


Описание и разпознаване

Тъмният живовлек е многогодишно тревисто, безстъблено, високо от 3 до 30 см растение.

Листата събрани в приосновна розетка, 4-21 см дълги, 2-7 мм широки, линейно ланцетни, целокрайни или нарядко назъбени, плоски или слабо жлебовидни, дълго заострени, зелени, с 3-5 жилки, голи или влакнести.

Съцветните стъбла няколко, 4,5-30 см дълги, равни или по-дълги от листата, прави или приповдигащи се, разредено влакнести.

Класът (съцветието) 2-5 см дълъг, кръгъл, продълговато яйцевиден или яйцевиден, рядко тясно цилиндричен, гъст.

Прицветниците 4-4,5 мм дълги, 5-6 мм широки, по-дълги от чашелистчетата, закръглени, целокрайни, дълго ресничести, с гол или разпръснато влакнест зелен кил и тъмнокафяви до почти черни ръбове.

Чашелистчетата 2,5 мм дълги, почти еднакви помежду си, свободни, по-къси от прицветниците, широко яйцевидни; горната част на задните чашелистчета дълго ресничеста с кафеникав ръб.

Венчето с 2 мм дълга гола венечна тръбица и 2-2,5 мм дълги ципести, бели с кафяв център венечни дялове.

Тичинките стърчат от венечната тръбица; тичинковите дръжки жълти; прашниците жълтеникави или виолетови.

Кутийката 4-6 (7) мм дълга, по-дълга от чашелистчетата, продълговато яйцевидна.

Семената 2-5 мм дълги, яйцевидни или продълговато яйцевидни, тъмнокафяви до черни, по повърхността дребно брадавичести.

Цъфти май-август5.


Местообитание

Високопланински поляни и каменливи склонове6.


Разпространение в България

Установен е в планините: Средна Стара планина, Витоша, Пирин и Рила; от 1500 до 2900 метра надморска височина7.

Карта показваща естественото разпространение на Тъмния живовлек по флористични райони (оцветените в сиво)8:

Plantago atrata


Общо разпространение

Карта на общото разпространение на Тъмния живовлек (оцветеното в зелено)9:

Plantago atrataВижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Петрова, А. 1995. В: Флора на Република България, том Х, София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

3 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

4Закон за биологичното разнообразие.

5 Петрова, А. 1995. В: Флора на Република България, том Х, София.

6 Петрова, А. 1995. Пос. източник.

7 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

8 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

9 Plantago atrata Hoppe | Plants of the World Online | Kew Science.Plantago atrata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net