БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Бодлив порезник

Seseli rigidum

Снимки на Бодлив порезник (Seseli rigidum)

Seseli rigidum Seseli rigidum Seseli rigidum Seseli rigidum Seseli rigidum Seseli rigidum Seseli rigidum Seseli rigidum Seseli rigidum Seseli rigidum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Бодлив порезник, Бодлив скален копър.


Латинско име

Seseli rigidum Waldst. & Kit. - чете се "сесели ригидум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[1].


Описание и разпознаване

Бодливият порезник е многогодишно тревисто растение. Стъблата високи от 10 до 100 cm. Сложните сенници с 5 до 25 главни лъчи, с обвивка от едно ципесто листче или липсва. Стъблата влакнести. Сенниците с обвивка от 7 до 13 листчета, сраснали дисковидно в основата. Цъфти юли-август[2].

Отличава се от близките видове по наличието на власинки по стъблото и дисковидно срасналите листчета на сенника.


Местообитание

Сухи тревисти и каменисти места, скални сипеи и пукнатини[3].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 2000 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Югоизточна Европа[5].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Пеев, Д. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VIII. Издателство на БАН. София.

[3] Пеев, Д. 1982. Пос. източник.

[4] Пеев, Д. 1982. Пос. източник.

[5] Пеев, Д. 1982. Пос. източник.Seseli rigidum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

ban