БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Текирска мишорка

Gypsophila tekirae

Снимки на Текирска мишорка (Gypsophila tekirae)

Gypsophila tekirae Gypsophila tekirae Gypsophila tekirae Gypsophila tekirae Gypsophila tekirae Gypsophila tekirae Gypsophila tekirae

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Текирска мишорка.


Латинско име

Gypsophila tekirae Stefanov - чете се "гипсофила текире".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона.

В Червена книга на Народна Република България - том 1, видът е категоризиран като "рядък" (при три категории - рядък, застрашен и изчезнал)[1].

В Червена книга на Република България, видът е с категория "критично застрашен"[2]. В същият източник като заплахи за вида са посочени:

"Местообитанията на вида са силно антропогенно повлияни – отглеждат се лозя, има прокарани черни пътища и в близост работи кариера за варовик. При промяна на начина на ползване на територията (разораване, строителство) е възможно да се унищожи популацията. Видът има слаби конкурентни възможности".


Описание и разпознаване

Текирската мишорка е многогодишно тревисто растение. Височината на цъфтящите растения е от 40 до 180 см. Растението е голо (без власинки и четинки). Листата са приседнали (без дръжки), разположени срещуположно (излизат по две от всеки възел на стъблото на срещуположните му страни). Формата им е овалноланцетна. Ширината им е около 3 - 5 см. Цъфти юни-август, най-често юли[3].


Местообитание

По сухи варовити места, в тревисти съобщества. Индивидите се срещат и в затревени участъци сред лозови масиви[4].


Разпространение в България

Локален ендемит, расте само на Бесапарските ридове в землищата на селата Огняново, Синитево и Хаджиево, община Пазарджик. Местообитанията на които расте основно вида, са повече или по - малко повлияни от човешка дейност.


Общо разпространение

България.


Бележки

Във Flora Europaea Текирската мишорка е дадена като синоним на Gypsophila perfoliata L.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Червена книга на Н. Р. България том 1. Растения. 1984. Издателство на БАН.

[2] Ива Апостолова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[3] К. Методиев.

[4] Ива Апостолова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.


Gypsophila tekirae in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2017 BGflora.net