БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Провански салеп

Orchis provincialis

Снимки на Провански салеп (Orchis provincialis)

Orchis provincialis Orchis provincialis Orchis provincialis Orchis provincialis Orchis provincialis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Провански салеп.


Латинско име

Orchis provincialis Balbis ex Lamarck & DC. - чете се "орхис провинциалис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона.

В Червена книга на Народна Република България - том 1, видът е категоризиран като "рядък" (при три категории - рядък, застрашен и изчезнал)[1].

В Червена книга на Република България, видът е с категория "Критично застрашен"[2]. В същият източник като заплахи за вида са посочени:

"Залесяването с иглолистни култури, нерегулираната паша в сезона на цъфтеж и плодоносене, събирането като лечебно растение (салеп), както и ограниченото разпространение и ниската численост на популациите".


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение с 2 яйцевидни грудки. Стъблата високи 15–35 cm, с 3–6 розеткови и 1–3 подобни на присъцветници листа. Приосновните листа ланцетни, дълги 5–15 cm, широки 1,5–2,5 cm, зелени с тъмни петна. Съцветията са рехави, с 5–20 цвята. Цветовете са светложълти, устната с малки червени точки, плитко триделна, страничните дялове отклонени надолу. Шпората дълга 1,5–2 cm, извита нагоре. Цъфти май (юни), плодоноси юни (юли). Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена [3].

Отличителни особености на вида са бледожълтите цветове с червени точки по тях и наличието на петна по листата.


Местообитание

Широколистни и хвойнови храсталаци, нискостъблени широколистни гори и по покрайнините им, както и в сухи тревни съобщества между горските и храстови участъци[4].


Разпространение в България

Източни Родопи (край селата Чакаларово, Кирково, Лозенградци) и Странджа (намерен еднократно при село Кости през 1921 г.); до 400 метра надморска височина[5].


Общо разпространение

Северното Средиземноморие и съседните страни (на север до Франция, Швейцария и България)[6].Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Червена книга на Н. Р. България том 1. Растения. 1984. Издателство на БАН.

[2] Антоанета Петрова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[3] Антоанета Петрова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[4] Антоанета Петрова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[5] Антоанета Петрова. 2015. пос. съч.

[6] Антоанета Петрова. 2015. пос. съч.


Orchis provincialis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2017 BGflora.net