БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Езичестолистен равнец

Achillea lingulata

Снимки на Езичестолистен равнец (Achillea lingulata)

Achillea lingulata Achillea lingulata Achillea lingulata Achillea lingulata Achillea lingulata Achillea lingulata Achillea lingulata Achillea lingulata Achillea lingulata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Езичестолистен равнец.


Латинско име

Achillea lingulata Waldst. & Kit. - чете се "ахиле́а лингула́та"[1].

Видовото име linguláta на латински означава "езичест"[2], от където е изведено българското име на растението.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Езичестолистният равнец е многогодишно тревисто растение. Коренището тънко, цилиндрично, пълзящо, с многобройни възли и корени, многоглаво. Стъблата изправени, 10-30 (40) см високи, само на върха разклонени, кръгли, зелени, ясно надлъжно светлонаребрени, просто прилегнало- и разпереновлакнести до голи, или само в горната част влакнести; власинките бели или кафяви. Листата приседнали, точковатожлезисти, с прости власинки до голи, цели, лопатовидни, 20-40 (50) мм дълги и 10-20 мм широки, по ръба остро и плитко напилени, горните яйцевидноланцетни, издребняващи. Кошничките яйцевидни до конични, по 10-30 по върховете на клонките и стъблото, 10-15 мм в диаметър, на влакнести (2) 5-10 мм дълги дръжки, образуващи връхно щитовидно сложно съцветие; обвивката 4-5 (8) мм в диаметър, в основата конусовидноизпъкнала, обвивните листчета зеленикави, яйцевидни до триъгълни или яйцевидноелиптични, повече или по-малко килевидни, с изпъкнала дебела средна жилка, на върха затъпени до почти заострени, по края (главно в горната 1/3) с широк (0,3-0,5 мм) ципест тъмнокафяв ръб, на гърба предимно в горната част с разредени дълги власинки, външните ясно по-къси и тесни от средните и вътрешните. Външните 6-8 (10) цвята езичести, езичетата бели, 3-5 мм дълги, елиптични, на върха вълновидни до почти триделни, вътрешните тръбести, многобройни, жълти, венчето голо. Цветното легло полусферично-конично, мрежесто ямчесто; прицветните люспи ципести, жълтеникави, полупрозрачни, на върха кафяви. Плодосемките продълговатоелиптични, възкафяви, 1,2 мм дълги, по ръба бялокрилати. Цъфти юни-август[3].

Най-отличителният белег на вида са целите листа - при другите видове са наделени.


Местообитание

Из високопланински ливади и каменисти места[4].


Разпространение в България

В планините Западна и Средна Стара планина, Знеполски район (Милевска пл.), Витошки район, Западни гранични планини (Осоговска пл.), Пирин, Рила, Западни Родопи (вр. Сютка); между 1700 и 2300 m надморска височина[5].


Общо разпространение

Югоизточна Европа (Източни и Южни Карпати, планините в северната и централна част на Балканския полуостров на юг до Северна Гърция)[6].


Украсни качества

Сложните съцветия на Езичестолистния равнец са едри и разкрасяват високопланинските пасища и поляни[7].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] Кузманов Б & М. Анчев. 2012. В: Флора на Република България, том XI, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София.

[4] Кузманов Б & М. Анчев. 2012. Пос. източник.

[5] Кузманов Б & М. Анчев. 2012. Пос. източник.

[6] Кузманов Б & М. Анчев. 2012. Пос. източник.

[7] К. Методиев - собствени наблюдения.Achillea lingulata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net