БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Физоспермум

Physospermum cornubiense

Снимки на Физоспермум (Physospermum cornubiense)

Physospermum cornubiense Physospermum cornubiense Physospermum cornubiense Physospermum cornubiense Physospermum cornubiense Physospermum cornubiense Physospermum cornubiense Physospermum cornubiense Physospermum cornubiense Physospermum cornubiense Physospermum cornubiense Physospermum cornubiense Physospermum cornubiense Physospermum cornubiense Physospermum cornubiense Physospermum cornubiense

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Физоспермум1.


Латинско име

Physospermum cornubiense (L.) DC. - чете се "физоспе́рмум корнубие́нзе"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Физоспермумът е многогодишно тревисто растение. Най-отличителните белези на вида са, че плодовете се състоят от два прилепнали сферични мерикарпа и всички листа са разположени при основата на стъблото. Следва подробното описание:

Коренът 0,5-1 см дебел, неравномерно задебелен, грапав, усукан, сивокафяв; кореновата шийка покрита с остатъци от влагалища на листата от предишни години. Стъблото (30-) 50-100 (-120) см високо, 2-4 мм дебело, изправено, голо, плътно, ръбесто, фино набраздено, в горната част или само на върха разклонено, почти безлистно или рядко с един добре развит лист в долната част. Приосновните листа 2-3, с 15-20 см дълги дръжки, 2-3 пъти тройно пересто разделени, петурата им широко триъгълна, 12-17 см дълга и 17-20 см широка; главните дялове на 3-7 см дълги дръжки, широко яйцевидни до почти триъгълни; междинните дялове с по-къси, в горната си част или изцяло крилати листни дръжки или почти приседнали; крайните дялове широко яйцевидни с клиновидна основа, дълбоко пересто нарязани до назъбени; зъбците на върха късо заострени; стъбловият лист, ако е развит, подобен на приосновните, но много по-малък; най-горните стъблови листа силно редуцирани, прости, 1-2 см дълги, ланцетни, заострени с широка основа, от пазвите на които излизат на дълги дръжки страничните сложни сенници. Главните лъчи 10-20, в основата с обвивка от 5-7 ланцетни, остри, голи, обикновено разперени или насочени надолу листчета; връхният сложен сенник 5-8 см в диаметър, страничните по-малки. Сенниците около 1 см в диаметър, с 10-16 цвята, в основата с обвивка от 1-3 ланцетни или линейно ланцетни, заострени прицветници, по-къси от дръжките на цветовете. Чашката с 5 къси, триъгълни зъбчета. Венчелистчетата 1,5—1,8 мм дълги, бели, обратно яйцевидни, на върха изрязани с извит навътре дял, достигащ почти до основата им. Плодовете 3—4 мм дълги и 5—6 мм широки, широко елипсовидни, в основата сърцевидно вдлъбнати; мерикарпиите в напречен пререз почти кръгли или закръглено петоъгълни, с 5 много тънки, почти незабележими главни ребра. Цъфти юни-август3.


Местообитание и екологични особености

Из храсталаци, широколистни (дъбови, букови, габърови) и смесени-широколистни и иглолистни гори, по ливади и горски поляки, в предпланините и планините4.


Разпространение в България

В цялата страна, до 1700 метра надморска височина5.


Общо разпространение

Южна, Централна и Източна Европа, Кавказ и Югозападна Азия (Мала Азия)6.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

1 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив

2 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

3 Асенов, Ив. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VIII, София.

4 Асенов, Ив. 1982. Пос. източник.

5 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

6 Асенов, Ив. 1982. Пос. източник.


Physospermum cornubiense in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net