БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Тънколистна лайкучка

Matricaria trichophylla

Снимки на Тънколистна лайкучка (Matricaria trichophylla)

Matricaria trichophylla Matricaria trichophylla Matricaria trichophylla Matricaria trichophylla Matricaria trichophylla Matricaria trichophylla Matricaria trichophylla Matricaria trichophylla Matricaria trichophylla Matricaria trichophylla Matricaria trichophylla

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Тънколистна лайкучка, Влакнеста лайкучка, Тънколистен триребреник.


Латинско име

Matricaria trichophylla (Boiss.) Boiss. - чете се "матрика́риа трихофи́ла"1. Среща се и като Tripleurospermum tenuifolium (Kit.) Freyn.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие2.


Описание и разпознаване

Тънколистната лайкучка е едногодишно или двугодишно тревисто растение, високо от 0,5 до 1,5 m. Плодовете без коронка. Цъфти май-юли3.


Местообитание

Из тревисти и каменливи места, из храсталаци и покрайнини на гори, край пътища и ж. п. линии, из изоставени места, като заплевител в житни и окопни култури, в низините и планините4.


Разпространение в България

В цялата страна докъм 1500 м надморска височина5.


Общо разпространение

Източна Европа, Югозападна Азия (Мала Азия)6.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 Кузманов, Б. 2012. В: Флора на Република България, том XI, София.

5 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

6 Кузманов, Б. 2012. Пос. източник.Matricaria trichophylla in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net