БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Увиснала кутявка

Moehringia pendula

Снимки на Увиснала кутявка (Moehringia pendula)

Moehringia pendula Moehringia pendula Moehringia pendula Moehringia pendula Moehringia pendula

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Увиснала кутявка.


Латинско име

Moehringia pendula (Waldst. & Kit.) Fenzl - чете се "мьорингиа пендула".

Родът е наречен "Moehringia" в чест на немския учен Paul Möhring (1710-1792), а "pendula" значи "увиснал" на латински, от където и произлиза българското видово име.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Ключов е за следните природни местообитания - предмет на опазвана в защитените зони от мрежата "НАТУРА 2000": 91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори и 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea).


Описание и разпознаване

Увисналата кутявка е многогодишно тревисто растение. Стъблата са тънки, полегнали или увиснали, дълги от 10 до 90 cm. Листата са линейни. Чашелистчетата на цветовете са яйцевидно-ланцетни, дълги 3-4 mm, по-къси от венчелистчетата. Цъфти юни - август[1].


Местообитание

В гори и в сенчести скалисти места[2].


Разпространение в България

Разпространение на Увисналата кутявка по флористични райони[3]:

Moehringia pendula

От 700 до 2500 метра надморска височина[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.


Moehringia pendula in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2020 BGflora.net