БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Сисон

Sison amomum

Снимки на Сисон (Sison amomum)

Sison amomum Sison amomum Sison amomum Sison amomum Sison amomum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Сисон.


Латинско име

Sison amomum L. - чете се "сисон амомум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Включен е в Червена книга на Народна Република България - том 1 с категория "рядък" (при три категории - рядък, застрашен и изчезнал)1. НЕ е включен в Червена книга на Република България.


Описание и разпознаване

Сисонът е едногодишно тревисто растение, което достига височина от 30 cm до 80 cm. Главните лъчи на сложния сенник са от 3 до 7. Сенниците с 2-6, дребни, бели цвята. Долните листа са един път пересто наделени, горните два пъти. Цъфти юли-август2.


Местообитание

Влажни сенчести места, край реки3.


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Сисона по флористични райони (оцветените в сиво)4:

Sison amomum

Расте от 0 и 600 метра надморска височина5.


Значение

Растение подправка6.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

1 Червена книга на Народна Република България том 1. Растения. 1984. Издателство на БАН.

2 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

3 Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

4 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

5 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

6 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Sison amomum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 - 2022 BGflora.net