БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Растения със зелени цветове

Списък на видовете тревисти растения със зелени цветове, растения с ципески венчелистчета или растения без цветове (папрати), които си имат свои страници в Българската флора онлайн.


Аспидиеви /Aspidiaceae/


Мъжка папрат (Dryopteris filix-mas)


Копиевиден многоредник (Polystichum lonchitis)


Атириеви /Athyriaceae/


Женска папрат (Athyrium filix-femina)


Бобови /Fabaceae/


Трицветна глушина (Vicia melanops)


Бръшлянови /Araliaceae/


Бръшлян (Hedera helix)


Водни лещи /Lemnaceae/


Малка водна леща (Lemna minor)


Дебелецови /Crassulaceae/


Нежит (Jovibarba heuffelii)


Диоскорееви /Dioscoreaceae/


Брей (Tamus communis)


Ежоглавичкови /Sparganiaceae/


Теснолистна ежова главичка (Sparganium angustifolium)


Живовлякови /Plantaginaceae/


Теснолистен живовляк (Plantago lanceolata)


Гребенест живовлек (Plantago subulata)


Житни /Poaceae/


Бранзов житняк (Agropyron brandzae)


Равна класица (Alopecurus aequalis)


Полска класица (Alopecurus myosuroides)


Рилска класица (Alopecurus riloensis)


Песъчар (Ammophila arenaria)


Обикновена миризливка (Anthoxanthum odoratum)


Мизийска овсига (Bromus moesiacus)


Горски вейник (Calamagrostis arundinacea)


Троскот (Cynodon dactylon)


Сеноклас (Cynosurus cristatus)


Ежова главица (Dactylis glomerata)


Главеста бодливка (Echinaria capitata)


Бесарабски пирей (Elymus farctus)


Пирей (Elymus repens)


Горска власатка (Festuca drymeja)


Разнолистна власатка (Festuca heterophylla)


Пясъчен леймус (Leymus racemosus)


Английски райграс (Lolium perenne)


Клонесто горско просо (Milium effusum)


Едногодишна ливадина (Poa annua)


Луковична ливадина (Poa bulbosa)


Ливадна ливадина (Poa pratensis)


Горска ливадина (Poa nemoralis)


Жилава твърдокласица (Sclerochloa dura)


Изтравничеви /Aspleniaceae/


Стенно изтравниче (Asplenium ruta-muraria)


Изтравниче (Asplenium trichomanes)


Златиста папрат (Ceterach officinarum)


Волски език (Phyllitis scolopendrium)


Имелови /Loranthaceae/


Хвойниче (Аrceuthobium oxycedri)


Карамфилови /Caryophyllaceae/


Голо изсипливче (Herniaria glabra)


Сребриста паронихия (Paronychia kapela)


Ушно плюскавиче (Silene otites)


Копривови /Urticaceae/


Лечебна разваленка (Parietaria officinalis)


Коприва (Urtica dioica)


Кремови /Liliaceae/


Метличест лук (Allium paniculatum)


Тънколистна зайча сянка (Asparagus tenuifolius)


Черноморска ведрица (Fritillaria pontica)


Вранско око (Paris quadrifolia)


Миризлива момкова сълза (Polygonatum odoratum)


Бяла чемерика (Veratrum lobelianum)


Лападови /Polygonaceae/


Киселец (Rumex acetosa)


Козя брада (Rumex acetosella)


Алпийски лапад (Rumex alpinus)


Лободови /Chenopodiaceae/


Бяла куча лобода (Chenopodium album)


Чувен (Chenopodium bonus-henricus)


Свинска ягода (Chenopodium foliosum)


Пясъчна метла (Kochia laniflora)


Руско вълмо (Salsola ruthenica)


Содово вълмо (Salsola soda)


Лютикови /Ranunculaceae/


Кукуряк (Helleborus odorus)


Млечкови /Euphorbiaceae/


Андрахне (Andrachne telephioides)


Горска млечка (Euphorbia amygdaloides)


Грудкова млечка (Euphorbia apios)


Скална млечка (Euphorbia barrelieri)


Слънчева млечка (Euphorbia helioscopia)


Мирсинитска млечка (Euphorbia myrsinites)


Приморска млечка (Euphorbia paralias)


Миризлива млечка (Euphorbia serrulata)


Многогодишен пролез (Mercurialis perennis)


Мошковицови /Adoxaceae/


Мошковица (Adoxa moschatellina)


Орхидеи (Салепови) /Orchidaceae/


Широколистен дремник (Epipactis helleborine)


Триделна коралка (Corallorhiza trifida)


Папурови /Typhaceae/


Лаксманов папур (Typha laxmannii)


Острицови /Cyperaceae/


Островърха галилея (Galilea mucronata)


Розоцветни /Rosaceae/


Дребна динка (Sanguisorba minor)


Сенникоцветни /Apiaceae/


Зарниче (Astrantia major)


Сибирски девесил (Heracleum sibiricum)


Триделен девесил (Heracleum ternatum)


Сложноцветни /Asteraceae/


Италианска рогачица (Xanthium italicum)


Казашки бодил (Xanthium spinosum)


Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!© 2017 - 2021 BGflora.net