БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Растения със зелени цветове

Списък на видовете тревисти растения със зелени цветове, растения с ципески венчелистчета или растения без цветове (папрати), които си имат свои страници в Българската флора онлайн.


Аспидиеви /Aspidiaceae/


Мъжка папрат (Dryopteris filix-mas)


Аспидиеви /Aspidiaceae/


Женска папрат (Athyrium filix-femina)


Бобови /Fabaceae/


Трицветна глушина (Vicia melanops)


Бръшлянови /Araliaceae/


Бръшлян (Hedera helix)


Водни лещи /Lemnaceae/


Малка водна леща (Lemna minor)


Дебелецови /Crassulaceae/


Нежит (Jovibarba heuffelii)


Диоскорееви /Dioscoreaceae/


Брей (Tamus communis)


Живовлякови /Plantaginaceae/


Теснолистен живовляк (Plantago lanceolata)


Житни /Poaceae/


Бранзов житняк (Agropyron brandzae)


Равна класица (Alopecurus aequalis)


Песъчар (Ammophila arenaria)


Обикновена миризливка (Anthoxanthum odoratum)


Мизийска овсига (Bromus moesiacus)


Горски вейник (Calamagrostis arundinacea)


Троскот (Cynodon dactylon)


Ежова главица (Dactylis glomerata)


Главеста бодливка (Echinaria capitata)


Пирей (Elymus repens)


Горска власатка (Festuca drymeja)


Разнолистна власатка (Festuca heterophylla)


Пясъчен леймус (Leymus racemosus)


Клонесто горско просо (Milium effusum)


Ливадна ливадина (Poa pratensis)


Горска ливадина (Poa nemoralis)


Изтравничеви /Aspleniaceae/


Стенно изтравниче (Asplenium ruta-muraria)


Изтравниче (Asplenium trichomanes)


Златиста папрат (Ceterach officinarum)


Волски език (Phyllitis scolopendrium)


Имелови /Loranthaceae/


Хвойниче (Аrceuthobium oxycedri)


Карамфилови /Caryophyllaceae/


Голо изсипливче (Herniaria glabra)


Сребриста паронихия (Paronychia kapela)


Копривови /Urticaceae/


Коприва (Urtica dioica)


Кремови /Liliaceae/


Тънколистна зайча сянка (Asparagus tenuifolius)


Черноморска ведрица (Fritillaria pontica)


Вранско око (Paris quadrifolia)


Миризлива момкова сълза (Polygonatum odoratum)


Бяла чемерика (Veratrum lobelianum)


Лападови /Polygonaceae/


Киселец (Rumex acetosa)


Козя брада (Rumex acetosella)


Лободови /Chenopodiaceae/


Бяла куча лобода (Chenopodium album)


Чувен (Chenopodium bonus-henricus)


Пясъчна метла (Kochia laniflora)


Руско вълмо (Salsola ruthenica)


Лютикови /Ranunculaceae/


Кукуряк (Helleborus odorus)


Млечкови /Euphorbiaceae/


Андрахне (Andrachne telephioides)


Горска млечка (Euphorbia amygdaloides)


Грудкова млечка (Euphorbia apios)


Скална млечка (Euphorbia barrelieri)


Слънчева млечка (Euphorbia helioscopia)


Мирсинитска млечка (Euphorbia myrsinites)


Многогодишен пролез (Mercurialis perennis)


Орхидеи (Салепови) /Orchidaceae/


Триделна коралка (Corallorhiza trifida)


Папурови /Typhaceae/


Лаксманов папур (Typha laxmannii)


Розоцветни /Rosaceae/


Дребна динка (Sanguisorba minor)


Сенникоцветни /Apiaceae/


Зарниче (Astrantia major)


Сибирски девесил (Heracleum sibiricum)


Триделен девесил (Heracleum ternatum)


Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!© 2017 - 2018 BGflora.net