БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Растения със зелени цветове

Списък на видовете тревисти растения със зелени цветове, растения с ципески венчелистчета или растения без цветове (папрати), които си имат свои страници в Българската флора онлайн.


Аспидиеви /Aspidiaceae/


Мъжка папрат (Dryopteris filix-mas)


Аспидиеви /Aspidiaceae/


Женска папрат (Athyrium filix-femina)


Бобови /Fabaceae/


Трицветна глушина (Vicia melanops)


Бръшлянови /Araliaceae/


Бръшлян (Hedera helix)


Водни лещи /Lemnaceae/


Малка водна леща (Lemna minor)


Дебелецови /Crassulaceae/


Нежит (Jovibarba heuffelii)


Диоскорееви /Dioscoreaceae/


Брей (Tamus communis)


Живовлякови /Plantaginaceae/


Теснолистен живовляк (Plantago lanceolata)


Житни /Poaceae/


Бранзов житняк (Agropyron brandzae)


Равна класица (Alopecurus aequalis)


Полска класица (Alopecurus myosuroides)


Рилска класица (Alopecurus riloensis)


Песъчар (Ammophila arenaria)


Обикновена миризливка (Anthoxanthum odoratum)


Мизийска овсига (Bromus moesiacus)


Горски вейник (Calamagrostis arundinacea)


Троскот (Cynodon dactylon)


Сеноклас (Cynosurus cristatus)


Ежова главица (Dactylis glomerata)


Главеста бодливка (Echinaria capitata)


Пирей (Elymus repens)


Горска власатка (Festuca drymeja)


Разнолистна власатка (Festuca heterophylla)


Пясъчен леймус (Leymus racemosus)


Английски райграс (Lolium perenne)


Клонесто горско просо (Milium effusum)


Едногодишна ливадина (Poa annua)


Луковична ливадина (Poa bulbosa)


Ливадна ливадина (Poa pratensis)


Горска ливадина (Poa nemoralis)


Жилава твърдокласица (Sclerochloa dura)


Изтравничеви /Aspleniaceae/


Стенно изтравниче (Asplenium ruta-muraria)


Изтравниче (Asplenium trichomanes)


Златиста папрат (Ceterach officinarum)


Волски език (Phyllitis scolopendrium)


Имелови /Loranthaceae/


Хвойниче (Аrceuthobium oxycedri)


Карамфилови /Caryophyllaceae/


Голо изсипливче (Herniaria glabra)


Сребриста паронихия (Paronychia kapela)


Ушно плюскавиче (Silene otites)


Копривови /Urticaceae/


Лечебна разваленка (Parietaria officinalis)


Коприва (Urtica dioica)


Кремови /Liliaceae/


Тънколистна зайча сянка (Asparagus tenuifolius)


Черноморска ведрица (Fritillaria pontica)


Вранско око (Paris quadrifolia)


Миризлива момкова сълза (Polygonatum odoratum)


Бяла чемерика (Veratrum lobelianum)


Лападови /Polygonaceae/


Киселец (Rumex acetosa)


Козя брада (Rumex acetosella)


Лободови /Chenopodiaceae/


Бяла куча лобода (Chenopodium album)


Чувен (Chenopodium bonus-henricus)


Свинска ягода (Chenopodium foliosum)


Пясъчна метла (Kochia laniflora)


Руско вълмо (Salsola ruthenica)


Лютикови /Ranunculaceae/


Кукуряк (Helleborus odorus)


Млечкови /Euphorbiaceae/


Андрахне (Andrachne telephioides)


Горска млечка (Euphorbia amygdaloides)


Грудкова млечка (Euphorbia apios)


Скална млечка (Euphorbia barrelieri)


Слънчева млечка (Euphorbia helioscopia)


Мирсинитска млечка (Euphorbia myrsinites)


Многогодишен пролез (Mercurialis perennis)


Мошковицови /Adoxaceae/


Мошковица (Adoxa moschatellina)


Орхидеи (Салепови) /Orchidaceae/


Широколистен дремник (Epipactis helleborine)


Триделна коралка (Corallorhiza trifida)


Папурови /Typhaceae/


Лаксманов папур (Typha laxmannii)


Розоцветни /Rosaceae/


Дребна динка (Sanguisorba minor)


Сенникоцветни /Apiaceae/


Зарниче (Astrantia major)


Сибирски девесил (Heracleum sibiricum)


Триделен девесил (Heracleum ternatum)


Сложноцветни /Asteraceae/


Италианска рогачица (Xanthium italicum)


Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!© 2017 - 2020 BGflora.net