БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Мехуреста острица

Carex vesicaria

Снимки на Мехуреста острица (Carex vesicaria)

Carex vesicaria Carex vesicaria Carex vesicaria Carex vesicaria Carex vesicaria Carex vesicaria Carex vesicaria

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Мехуреста острица.


Латинско име

Carex vesicaria L. - чете се "ка́рекс везика́риа"1. Видовото име vesicaria означава "мехурест, подут"2, от което е изведено българското име.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Мехурестата острица е многогодишно тревисто растение, Стъблата високи 30-80 cm. Най-важните отличителни особености на вида са, че плодната торбичка е постепенно стеснена в двузъбесто носче. По-долу поместваме подробното описание:

Тревистозелено растение. От коренището излизат дебели, дълги издънки. Стъблата твърди, изправени, остро триръбести, в горната си част грапави (рядко голи), високи 30-80 (100) см, в основата обхванати от червенокафяви мрежесто влакнести влагалища. Листните петури дълги, линейни, корави, плоски, на гърба с остър ръб, широки 3-5 (7) мм, грапави, изравнени със стъблото. Съцветието се състои от 4-6 (7) класчета. Прицветниците без влагалища. Най-долният прицветник по-дълъг или равен на съцветието. Връхните 2-4 класчета мъжки, линейни, повече или по-малко сближени, 4-7 см дълги, с бледоръждивокафяви, ланцетни, възтъпи покривни люспи. По-долните класчета женски, раздалечени, цилиндрични, 4-7 см дълги, 1,5 см дебели, рехави, горните приседнали, долните на къси, до 1 см дълги, повече или по-малко извити дръжки. Покривните люспи на женските цветове ланцетни или продълговато яйцевидни, остри, по края ципести, калноръждиви, на гърба зеленикави, по-къси и по-тесни от плодните торбички. Близалцата 3. Плодните торбички изправено разперени, полукожести, яйцевидно конични, изпъкнало тристенни, 7-8 мм дълги, с многобройни нежни жилки, към върха стеснени в късо, голо, дълбоко и остро двузъбо носче, с разперени зъбци. Неузрелите торбички зелени, зрелите сламеножълти и лъскави. Цъфти май-юни3.


Местообитание

Расте по заблатени и мочурливи места, край реките и потоците в низините и предпланинските и планинските котловини докъм 1400 м надм. височина4.


Разпространение в България

Карта показваща разпространението на Мехурестата острица по флористични райони (оцветените в сиво)5:

Carex vesicaria


Общо разпространение

Почти цяла Европа (без Арктика), Мала Азия, Западен Сибир, Кавказ, Кашмир, Иран, Средна Азия, Северна Африка, Северна Америка6.


Значение

Растение със средна фуражна стойност. Пасе се с охота само от едрия рогат добитък7. В Северна Америка коренните жители са го отглеждали заради коренищата му, от които са плели кошници8.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Вълев, Ст. 1964. Флора на Народна Република България, том II, издателство на БАН, София.

4 Вълев, Ст. 1964. Пос. източник.

5 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

6 Вълев, Ст. 1964. Пос. източник.

7 Вълев, Ст. 1964. Пос. източник.

8 Carex vesicaria (Blister Sedge) | Native Plants of North America.


Carex vesicaria in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net